Deze website maakt gebruik van Cookies.

Christoph Schlingensief

11.10’21
Christoph schlingensief in bye bye filmgalerie 451
Bye Bye © Filmgalerie 451

Deze avond kadert samen met de ver­to­ning van Orphea (Alexander Kluge & Khavn, 2020) in het twee­luik Kluge/​Schlingensief’ dat Art Cinema OFFoff op 4 en 11 okto­ber orga­ni­seert in Sphinx Cinema en Kunsthal Gent. Christoph Schlingensief beschouw­de de Duitse film­ma­ker en schrij­ver Alexander Kluge (1932) als een van zijn men­tors, maar de inspi­ra­tie was weder­zijds. Kluge voer­de tal­lo­ze inter­views met hem door­heen de jaren, vaak in de bij­na der­tig tv-pro­duc­ties die ze samen maak­ten. Schlingensief zag zijn film­werk in tra­di­tie en erfe­nis van de Neuer Deutscher Film’, die door Kluge begin de jaren 60 mee in het leven werd geroe­pen, tot Schlingensief er in 1997 met Die 120 Tage von Bottrop expli­ciet mee brak. Beide kun­ste­naars delen hun niet afla­ten­de bevra­ging van het Duitse ver­le­den en de gevol­gen daar­van in het heden. 

My friend Christoph Schlingensief is a uni­que artist. Schlingensief either never lived or he is not dead. I met him for the first time in 1993 at the fune­ral of Alfred Edel, one of the gre­at charac­ter actors of the New German Cinema that had acted in my films and in the films and revues of Schlingensief. The dead are not dead. I agree that he is wat­ching what we do now. We con­ti­nue to drill on his behalf. Christoph Schlingensief is still very much ali­ve.” (Alexander Kluge)

Christoph Schlingensiefs films, per­for­man­ces, instal­la­ties en pro­vo­ce­ren­de theater‑, tv- en ope­ra­pro­duc­ties bepaal­den gedu­ren­de meer dan twee decen­nia het cul­tu­re­le en poli­tie­ke dis­cours in Duitsland tot aan zijn dood in 2010 op amper 49-jari­ge leef­tijd. Schlingensief – A Voice that Shook the Silence (2020) volgt zijn ont­wik­ke­ling van pube­ren­de film­ma­ker met een artis­tie­ke bloed­dorst tot revo­lu­ti­o­nair the­a­ter­re­gis­seur in Berlijn en Bayreuth, en uit­ein­de­lijk tot de nati­o­na­le kun­ste­naar” van Duitsland, die zoge­zegd door ieder­een werd ver­eerd en uit­ge­no­digd om het Duitse pavil­joen te cre­ë­ren voor de Biënnale van Venetië in 2011. De film ver­kent Schlingensiefs onver­moei­ba­re en onuit­put­te­lij­ke haat-lief­de­ver­hou­ding met Duitsland, zijn hoge cul­tuur en zijn klein­bur­ger­lij­ke gevoe­lens – die hij als geen ander ook aan zich­zelf toe­schreef. Schlingensief – A Voice that Shook the Silence is de eer­ste film die het oeu­vre van deze uit­zon­der­lij­ke kun­ste­naar in zijn vol­le­dig­heid pro­beert te vatten.

Schlingensief – A Voice that Shook the Silence is een por­tret dat niet uit­legt, maar ver­ban­den legt en erin slaagt de erva­ring van zijn werk en per­soon te delen. Bijzonder is dat de film enkel en alleen is opge­bouwd uit archief­ma­te­ri­aal – veel­al nooit gezie­ne beel­den, vaak afkom­stig uit pri­va­te col­lec­ties. Een van de knap­ste heden­daag­se mon­teurs, Bettina Böhler, bracht alles samen in haar eer­ste eigen film. Böhler werk­te als mon­teur voor Schlingensief (Terror 2000, Die 120 Tage von Bottrop), Christian Petzold (Yella, Jerichow, Barbara, Phoenix, Transit, Ondine), Angela Schanelec (Marseille, Nachmittag) en Valeska Grisebach (Western) en speel­de zo een sleu­tel­rol in de ont­wik­ke­ling van de Berliner Schule, de nieu­we golf van Duitse auteurs­ci­ne­ma sinds het begin van de 21ste eeuw.

Na de inter­na­ti­o­na­le pre­mi­è­re op de Berlinale en selec­ties op DOK.fest München, de Viennale, Sheffield Doc/​Fest en Doclisboa pre­sen­teert Art Cinema OFFoff de Belgische pre­mi­è­re van de film. 

Na de docu­men­tai­re tonen we vier vroe­ge kort­films van Schlingensief, waar­on­der zijn aller­eer­ste film die hij op acht­ja­ri­ge leef­tijd maak­te met een 8mm-camera. 

Dit pro­gram­ma is gecu­reerd in samen­wer­king met Cis Bierinckx. 

De avond wordt inge­leid door Klaas Tindemans. Hij is docent en onder­zoeks­co­ör­di­na­tor aan het RITCS en schreef over het werk van Schlingensief, onder meer in de bun­del Art and acti­vism in the age of glo­ba­li­za­ti­on (NAi Publishers, 2011) en in zijn boek De dra­ma­ti­sche samen­le­ving: een poli­tie­ke cul­tuur­ge­schie­de­nis (Pelckmans, 2019).

Goeie SCHLINGENSIEF In das Schweigen hineinschreien Christoph Schlingensief in New York
WIE WURDEN SIE ENTSCHEIDEN 1982

Bettina Böhler

Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien

DE • 2020 • 124' • colour • digital

Christoph Schlingensief

Mein 1. Film

DE • 1968 • 10' • colour • digital

Für Elise

DE • 1982 • 2' • colour • 16mm

Wie würden Sie entscheiden?

DE • 1982 • 4' • colour • digital

Bye Bye

• 1985 • 6' • b&w • digital