Deze website maakt gebruik van Cookies.

Chantal Akerman x Niña Weijers: Boekvoorstelling + Films

17.04’24
Dismoi kopie

Chantal Akerman in Dis-moi © INA

De Nederlandse auteur Niña Weijers – bekend van de romans Kamers antika­mersDe con­se­quen­ties en Cassandra (Atlas Contact) – schreef het voor­woord bij Mijn moe­der lacht, het auto­bi­o­gra­fi­sche boek van Chantal Akerman dat nu ook in het Nederlands ver­scheen bij uit­ge­ve­rij Koppernik. Akerman beschrijft erin haar jeugd, de ont­snap­ping van haar moe­der uit Auschwitz en hoe hun rela­tie het werk van de film­maak­ster mee heeft bepaald.

Niña Weijers gaat in gesprek met kunst­cri­ti­ca en cura­tor Joséphine Vandekerckhove over Chantal Akerman en het boek.

Gevolgd door twee zeld­zaam ver­toon­de films van Chantal Akerman over moeders.

In samen­wer­king met boek­han­del Paard van Troje


Chantal Akerman

L’Enfant aimé ou je joue à être une femme mariée

BE • 1971 • 32' • b&w • digital • fr • en sub

Een jon­ge huis­vrouw en moe­der, alleen met haar doch­ter, neemt haar vrien­din Chantal Akerman in ver­trou­wen. De vrien­din luis­tert, maar zwijgt.

L’Enfant aimé, één van Akermans minst ver­toon­de films, schetst een intiem por­tret van een jon­ge moe­der (gespeeld door Claire Wauthion) wiens dage­lijk­se rou­ti­nes wor­den afge­wis­seld met haar gedach­ten over haar fami­lie, seks­le­ven, rela­ties en lichaam. Hoewel Akerman later afwij­zend stond tegen­over deze twee­de film van haar, maakt de gedul­di­ge focus op de span­ning tus­sen hui­se­lijk­heid en het inner­lij­ke leven van een vrouw dit tot een belang­rij­ke scha­kel in de ont­wik­ke­ling van haar kunstenaarschap.

Het kind uit de titel is mis­schien niet het kind dat we in de film zien… Er is een tast­baar gevoel van spe­len, van ver­kle­den, van het eigen lichaam bekij­ken zoals kin­de­ren dat doen.” (Adam Roberts)

Ce port­rait com­plexe d’u­ne fémi­ni­té mater­nel­le ou mater­ni­té femi­ni­ne repré­sen­te l’esquis­se matri­ciel­le des futu­res réa­li­sa­ti­ons de la ciné­as­te, tant du point de vue sty­lis­ti­que que thé­ma­ti­que.” (Muriel Andrin)

Voorgesteld in een door CINEMATEK geres­tau­reer­de versie.

Lenfantaime1

L'Enfant aimé ou je joue à être une femme mariée © Fondation Chantal Akerman, Cinematek

Chantal Akerman

Dis-moi

FR • 1980 • 48' • colour • digital • fr • en sub

« Dis-moi maman, quel sou­ve­nir tu gar­des de ta mère ? »

Over groot­moe­ders. Ik heb geen groot­moe­der meer. Mijn moe­der praat in voi­ce-over over haar groot­moe­der.” (Chantal Akerman)

Voor een Franse tele­vi­sie­reeks over groot­moe­ders bezoekt de cine­as­te in Parijs ach­ter­een­vol­gens drie oude­re jood­se vrou­wen die de Shoah over­leef­den, waar­on­der haar eigen moe­der, die Auschwitz als wees ver­liet en wiens stem we af en toe horen, maar nooit zien. Akerman neemt zelf in beeld de inter­views af. 

Dis-moi is groun­ded in prac­ti­ces of lis­te­ning, recep­ti­vi­ty and silent accoun­ting, as Akerman’s pre­sen­ce allows each woman to ela­bo­ra­te her life­ti­me sto­ry. They do so gin­ger­ly, selec­ti­ve­ly. The repe­ti­ti­ons, ellip­ses and rhy­mes bet­ween them accu­mu­la­te across the sequen­ce of visits, beco­ming for­mal signs, like much of Akerman’s work – resoun­ding tro­pes of return, wraith­li­ke in their deli­ca­te yet brui­sing impact.” (Elena Gorfinkel)

De set­ting waar­in Akerman de ver­ha­len ver­za­melt, staat haaks op die in Jean Eustache’s Numéro zéro (1971), gefilmd voor dezelf­de reeks Grand-mères’, waar Odette Robert, don­ke­re bril en glas whis­ky in de hand, al een vol­waar­dig Eustache-per­so­na­ge was.” (Stéphane Delorme)

Voorgesteld in een door INA geres­tau­reer­de versie.

Dismoi1

Dis-moi © Institut national de l'audiovisuel (INA)

Dismoi2

Dis-moi © Institut national de l'audiovisuel (INA)

Omslag Chantal Akerman Mijn moeder lacht 1

Chantal Akerman

L’Enfant aimé ou je joue à être une femme mariée

BE • 1971 • 32' • b&w • digital • fr • en sub

Chantal Akerman

Dis-moi

FR • 1980 • 48' • colour • digital • fr • en sub