Deze website maakt gebruik van Cookies.

Carte Blanche van Silvia Federici: Nightcleaners

26.10’20
BEW Nightcleaners7
Nightcleaners © LUX, London

Activiste, auteur en docent Silvia Federici, bekend om haar onder­zoek en enga­ge­ment op het kruis­punt van femi­nis­ti­sche, anti­ka­pi­ta­lis­ti­sche en anti­ko­lo­ni­a­le strijd, stelt de film Nightcleaners (1975) voor. Deze car­te blan­che kadert in een meer­daags eve­ne­ment met Federici in samen­wer­king met Kunsthal Gent, Universiteit Gent en Vooruit.

Nightcleaners is gemaakt door het Berwick Street Collective bestaan­de uit Marc Karlin, Mary Kelly, James Scott en Humphry Trevelyan. Het col­lec­tief wordt gezien als de avant-gar­de van de Britse docu­men­tai­re­film van de jaren 70 met inspi­ra­ties als Jean-Luc Godard en Chris Marker. Hun films behan­de­len poli­tie­ke en cul­tu­re­le kwes­ties zoals het con­flict tus­sen onder­ver­te­gen­woor­dig­de arbei­ders­ge­meen­schap­pen of de poli­tie­ke hië­rar­chie­ën bin­nen vak­bon­den en regeringen.

De film was oor­spron­ke­lijk bedoeld als cam­pag­ne­film voor het ver­e­ni­gen van onder­be­taal­de vrou­wen die s nachts kan­toor­ge­bou­wen poet­sen. Het Berwick Street Collective ver­an­der­de de oor­spron­ke­lij­ke vorm van de film toen ze de com­plexi­teit van de cam­pag­ne en de ver­schil­len­de ver­hou­din­gen en inter­ac­ties bin­nen de groe­pe­rin­gen aan­schouw­den en in beeld wil­den bren­gen. Het resul­taat is een reflexie­ve film waar­van het onder­zoek naar de manier van fil­mi­sche repre­sen­ta­tie deel uit­maakt van de struc­tuur en het doel van de film zelf.

Marc Karlin noemt het een film about dis­tan­ces”. The film was about the dis­tan­ce bet­ween us and the nightclea­ners, bet­ween the women’s move­ment and the nightclea­ners, and was cho­re­o­grap­hing a situ­a­ti­on in which com­mu­ni­ca­ti­on was abso­lu­te­ly near enough impossible.”

Martine Vanneuville, schoon­maak­ster bij Universiteit Gent en vak­bonds­ver­te­gen­woor­di­ger, neemt deel aan het film­pro­gram­ma. Silvia Federici brengt een video-inleiding.
Nightcleaners1

Berwick Street Collective

Nightcleaners

GB • 1975 • 90' • b&w • digital