Deze website maakt gebruik van Cookies.

Bloodlines: Still/moving images

25.04’22
Cato Van Rijckeghem Our Life Is Full Of Sunshine 2018 19 18
©Cato Van Rijckeghem, Our Life Is Full Of Sunshine

Fotohistorica en kunst­cri­ti­ca Sofie Crabbé stel­de een avond­pro­gram­ma samen op het snij­vlak tus­sen film en foto­gra­fie. Ze brengt audio­vi­su­eel werk samen van fotografen/​filmmakers die van­uit een per­soon­lijk ver­haal thema’s als fami­lie, inti­mi­teit en ouder-kind/­kind-ouder rela­ties heb­ben verkend.

Welkom in het leven, lie­ve klei­ne is een zelf­por­tret, fami­lie­por­tret en jour­na­lis­tiek por­tret. Ed van der Elsken brengt er het leven met zijn toen­ma­li­ge vrouw Gerda van der Veen en hun doch­ter­tje Tinelou onver­bloemd in beeld: van de zwan­ger­schap van Gerda en de Nieuwmarktbuurt, een typisch Amsterdamse volks­buurt waar ze woon­den, tot de geboor­te van hun zoon Daan Dorus. In tegen­stel­ling tot veel collega’s cij­fert Ed van der Elsken zich niet weg. Hij legt nadruk­ke­lijk con­tact met de men­sen voor zijn came­ra en laat zich­zelf zien, bege­leid door kleur­rijk, zelf gespro­ken commentaar.

In Shades of Time brengt Annelies Štrba de inti­mi­teit van haar pri­véle­ven in het ouder­lijk huis in Melide, een gemeen­te in Zwitserland, in beeld. Aan de hand van archief­ma­te­ri­aal en zelf­ge­maak­te foto’s covert ze het dage­lijk­se leven, belang­rij­ke gebeur­te­nis­sen en ver­trouw­de ritu­e­len van vier gene­ra­ties: haar moe­der en tan­tes, zich­zelf als kind met haar zus­sen, haar echt­ge­noot, doch­ters, zoon en klein­zoon. Deze fami­lie­beel­den com­bi­neert Štrba met foto’s van plaat­sen die iets bete­ke­nen voor de men­sen van wie ze houdt zoals Brontë Country, de pas­to­rie van het dorp­je Haworth in Yorkshire en de hei­de­vel­den van Wuthering Heights. Štrba is ook gefas­ci­neerd door plaat­sen van cata­stro­fe en lij­den, waar de geschie­de­nis voel­baar aan­we­zig is, zoals Kobe, Hiroshima, Auschwitz, Birkenau en Tsjernobyl.

Bittersweet richt zich op het intie­me gezins­le­ven, met name de rela­tie tus­sen Sohrab Hura’s moe­der die aan acu­te para­no­ï­de schi­zo­fre­nie lijdt en haar hond Elsa. Wat voor de Indische Magnumfotograaf begon als een manier om aan zijn gezins­si­tu­a­tie te ont­snap­pen, ver­an­der­de in een metho­de om de rea­li­tei­ten thuis onder ogen te zien. Gefotografeerd en gefilmd over een peri­o­de van tien jaar is Bittersweet een zoek­tocht naar bete­ke­nis en afslui­ting waar­bij Hura de bana­li­tei­ten van het dage­lijk­se leven thuis in vraag stelt en ontdekt.

Met het lied Our Life is Full of Sunshine wil­de de Chinese over­heid in de jaren 80 de een­kind­po­li­tiek intro­du­ce­ren bij de Chinese bevol­king, als oplos­sing voor de over­po­pu­la­tie. Cato Van Rijckeghem heeft een jon­ge­re zus die als baby uit China is gea­dop­teerd als gevolg van de een­kind­po­li­tiek. Haar werk Our Life is Full of Sunshine werpt een blik op het gedeel­de ver­haal van jon­ge Chinese vrou­wen die zijn gebo­ren in een land met een een­kind­po­li­tiek. De cul­tuur­spe­ci­fie­ke voor­keur voor een zoon vorm­de een uit­da­gen­de situ­a­tie voor de min­der gewens­te doch­ters. Via ver­schil­len­de media (foto­gra­fie, sound, tekst) legt ze de maat­schap­pe­lij­ke gevol­gen van dit beleid tref­fend vast. In het kader van dit avond­pro­gram­ma bereidt ze een pro­jec­tie van beeld­ma­te­ri­aal voor die voor het eerst te zien zal zijn in Art Cinema OFFoff!

In Magic, a port­rait of Joris brengt Chloë Delanghe video­ma­te­ri­aal samen dat in ver­schil­len­de peri­o­des gefilmd is door haar vader en door haar­zelf. Vaak afge­speel­de opna­mes op VHS-video­ban­den gemaakt door haar vader ver­mengt ze met 8mm-beel­den die ze rela­tief recent zelf film­de. Onderwerp is haar broer Joris. Met haar vader deelt ze het ver­lan­gen om Joris te obser­ve­ren en tege­lij­ker­tijd vast te leg­gen op beeld. Door beel­den van vroe­ger en nu met elkaar te ver­bin­den ont­staat een nieuw nar­ra­tief van herinneren.

Don’t Get Too Comfortable is een aan­grij­pen­de, diep­men­se­lij­ke film over inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le trauma’s, migra­tie en het vin­den van een thuis, aan de hand van een per­soon­lij­ke brief die Shaima Al-Tamimi richt aan haar over­le­den groot­va­der. De film com­bi­neert archief­beel­den, video­ma­te­ri­aal, tekst en ani­ma­tie, en ves­tigt de aan­dacht op een col­lec­tief gevoel van staat­loos­heid van Jemenitische (en niet-Jemenitische) migranten.

Shades of Time en Our Life is Full of Sunshine wor­den als drie­vou­di­ge pro­jec­tie getoond.

In aan­we­zig­heid van Chloë Delanghe en Cato Van Rijckeghem

Inleiding: Sofie Crabbé
Op haar web­si­te vind je extra beeld­ma­te­ri­aal bij het programma.

Ed van der Elsken

Welkom in het leven, lieve kleine

NL • 1964 • 37' • b&w • digital • nl

Chloë Delanghe

Magic, a portrait of Joris

BE • 2018 • 15' • colour • digital

Shaima Al-Tamimi

Don’t Get Too Comfortable

YE • 2021 • 9' • colour • digital

Sohrab Hura

Bittersweet

IN • 2019 • 14' • colour • digital

Cato Van Rijckeghem

Our Life is Full of Sunshine

BE • 2019 • 5' • colour • digital

Annelies Štrba

Shades of Time

CH • 1970-1997 • 10' • colour & b&w • digital