Deze website maakt gebruik van Cookies.

Bioscopic Books

24.04–
13.06’21
Mums Cards e1605112799248
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
Reserveer je tijdslot voor de tentoonstelling

In het kader van de Art Book Fair her­ne­men we in de len­te van 2021 Bioscopic Books: een ten­toon­stel­ling die gekop­peld wordt aan film­ver­to­nin­gen. De films onder­zoe­ken de rela­tie tus­sen wat gezegd/​geschreven kan wor­den en wat getoond/​tentoongesteld.

Films keken vaak naar boe­ken, maar boe­ken keken vaak ook terug. De ten­toon­stel­ling Bioscopic Books’ brengt kun­ste­naars­boe­ken uit ver­le­den en heden die impli­ciet of expli­ciet naar het medi­um film refe­re­ren. Het is geen toe­val dat kun­ste­naars­boe­ken eman­ci­peer­den tot auto­no­me kunst­ob­jec­ten kort na het ont­staan van cine­ma. Terwijl schil­der­kunst en foto­gra­fie film benijd­den voor zijn bewe­gen­de beel­den en nar­ra­tie­ve krach­ten, omarm­de het kun­ste­naars­boek vol­le­dig het cine­ma­to­gra­fi­sche poten­ti­eel. Zo expe­ri­men­teer­de het kun­ste­naars­boek met nieu­we moge­lijk­he­den om bete­ke­nis en vorm te cre­ë­ren in sequen­ties, niet alleen in woor­den, maar ook en voor­na­me­lijk met beel­den. Op hun beurt ont­dek­ten film­ma­kers hoe ver­schei­den­de com­bi­na­ties van beel­den en com­plexe came­ra­be­we­gin­gen de pagina’s van het boek in beeld kun­nen brengen.

In Kunsthal Gent zul­len meer dan 60 boe­ken ten­toon­ge­steld wor­den, zorg­vul­dig gese­lec­teerd door foto- en kun­ste­naars­boe­ken­ex­perts. Voor deze gele­gen­heid maken Tine Guns, Sophie Nys en Nicolas Provost elk een nieuw kun­ste­naars­boek. Daarnaast wor­den ook drie films van deze kun­ste­naars getoond in de ten­toon­stel­lings­ruim­te. Deze films beslech­ten de dia­loog tus­sen film en boek. 

Opening ten­toon­stel­ling: 24 april 2021, 20:00 / De ten­toon­stel­ling is te bezich­ti­gen in het week­end van 11:00 tot 18:00.

Bioscopic Books is een samen­wer­king tus­sen LUCA School of Arts, Kunsthal Gent & Art Cinema OFFoff.
Concept: Tine Guns, Inge Ketelers & Isolde Vanhee


Laszlo Moholy-Nagy

Do Not Disturb

US • 1945 • 19' • colour • 16mm
Beïnvloed door indu­stri­ë­le vorm­ge­ving en recla­me, maak­te Moholy-Nagy deze film met een groep hip­ster­stu­den­ten aan het Institute of Design in Chicago. Een duis­te­re atmos­feer door­breekt het stijl­vol­le, abstrac­te land­schap, vol gesa­tu­reer­de kleu­ren, licht­gels, split screens, prisma’s en een myri­a­de aan ande­re trucs. Dit alles met de pana­che en het enthou­si­as­me dat we van Moholy-Nagy gewoon zijn.

Marcel Mariën

L’imitation du cinéma

BE • 1959 • 35' • b&w • 16mm
Today, Easter of this holy Year, Here, in the basi­li­ca of Notre-Dame in Paris, I accu­se the Universal Catholic Church of the mor­tal hij­ac­king of our living ener­gies to the pro­fit of an emp­ty hea­ven; I accu­se the Catholic Church of pira­cy; I accu­se the Catholic Church of having infec­ted the world with its mor­tu­a­ry mora­li­ty, of being the can­ker sore on this decom­po­sed wes­tern civi­li­za­ti­on. Verily I say unto thee; God is dead. We puke up the ago­ni­zing insipid­ness of your pray­ers, becau­se your pray­ers have so generous­ly man­ured the batt­le­fields of our Europe. Go forth into the tra­gic and exul­tant desert of this land whe­re God is dead, and run your nak­ed hands through the earth again, your proud hands, your hands free of pray­er. Today, Easter of this holy Year, Here, in the basi­li­ca of Notre-Dame in Paris, we pro­claim the death of the Christ-God in order that Man might live at last. — Marcel Mariën
Marcel MARIEN Imitation du cinema 6
L’Imitation du cinéma © Coll. Province de Hainaut, en dépôt au BPS22, Charleroi (BE)

Luke Fowler

Mum’s Cards

GB • 2018 • 9' • colour • digital
Mijn moe­der is soci­o­loog . Ze kwam naar Glasgow uit het zui­den van Engeland in de jaren 1960s om er te wer­ken aan de vak­groep poli­tie­ke weten­schap­pen van Glasgow University. Na een aan­tal jaren richt­ten de soci­o­lo­gen hun eigen vak­groep op waar ze les gaf tot ze op pen­si­oen ging. Hoewel de uni­ver­si­teit haar een eigen com­pu­ter gaf, bleef ze steek­kaar­ten gebrui­ken om noti­ties te maken bij de boe­ken en arti­kels die ze las. Nu dat ze geen kan­toor meer heeft, is haar huis gevuld met schoen­do­zen en archief­kas­ten met daar­in deze steek­kaar­ten. Mijn moe­der was afwe­zig op de dag dat ik deze film opnam; het inter­view het geluid wer­den later opge­no­men. – Luke Fowler (vrij vertaald)

Laszlo Moholy-Nagy

Do Not Disturb

US • 1945 • 19' • colour • 16mm

Marcel Mariën

L’imitation du cinéma

BE • 1959 • 35' • b&w • 16mm

Luke Fowler

Mum’s Cards

GB • 2018 • 9' • colour • digital