Deze website maakt gebruik van Cookies.

Avant-première: Karina Beumer

21.10’22
01 videostill Karina Beumer 2022
(...) © Karina Beumer
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
GRATIS (Pay what you can)

Dit absur­de en ludie­ke video­da­g­boek ver­telt het ver­haal van (en door) Ron, die sinds 5 jaar leeft met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), waar­door hij ver­dwaalt en ver­geet. Ron heeft zijn leven vast­ge­legd in dag­boe­ken en hij schrijft nu een boek over zijn leven met NAH. Op het moment dat zijn doch­ter Karina erach­ter komt dat Ron haar ver­ge­ten is, besluit ze zijn boek te gaan verfilmen.

(…) schip­pert tus­sen wer­ke­lijk­heid en een mani­pu­la­tie daar­van. Ron en Karina belan­den in een avon­tuur over het mani­pu­le­ren van her­in­ne­rin­gen, het visu­a­li­se­ren van gedach­ten, het wil­len invul­len van zwar­te gaten, het obses­sief docu­men­te­ren van het leven en over het zoe­ken naar een taal om elkaar, zon­der te ont­hou­den, in te kun­nen ontmoeten.

Karina Beumer (1988), woon­ach­tig in Antwerpen, houdt er een inter­ac­tie­ve artis­tie­ke prak­tijk op na die in stand wordt gehou­den door in dia­loog te tre­den met – of geboeid te wor­den door – iets of iemand anders. Dit resul­teert in video’s, instal­la­ties en publi­ca­ties die ont­staan uit teke­nin­gen van obser­va­ties en onaan­ge­kon­dig­de per­for­man­ces. Beumer zoekt naar een absur­de en sur­re­ë­le rela­tie tus­sen het inner­lij­ke (gedach­ten, mis­com­mu­ni­ca­tie) en de fysie­ke wereld (taal, net­wer­ken). In een droom­ach­tig uni­ver­sum ver­bindt ze bana­le kwes­ties met per­soon­lij­ke fan­ta­sie­ën door gebruik te maken van stra­te­gie­ën van bestaan­de struc­tu­ren zoals pop­songs, block­bus­ters en live acti­on rollenspellen.

Filmtrailer

In aan­we­zig­heid van Karina Beumer

I.s.m. Kunsthal Gent en Museum Dhondt-Dhaenens. De opna­mes in en om de Woning Van Wassenhove wer­den gere­a­li­seerd tij­dens Beumers FABA Artist Residency.

Schermafbeelding 2022 10 07 om 14 45 48
Schermafbeelding 2022 10 07 om 21 42 30

Karina Beumer

(…)

BE/NL • 2022 • 43' • colour • digital • nl • en sub