Deze website maakt gebruik van Cookies.

Privacy Policy

1. ALGEMEEN

1. Art Cinema OFFoff is een vzw (Lange Violettestraat 2379000 Gent, onder­ne­mings­num­mer 0875.035.812, tel: 09/335 31 83, e‑mail: info@​offoff.​be), gericht op expe­ri­men­te­le film.

2. Art cine­ma OFFoff is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. U kunt ech­ter alle per­soon­lij­ke data steeds naar eigen belie­ven wij­zi­gen of ver­wij­de­ren. Indien u na het door­ne­men van onze pri­va­cy ver­kla­ring of in alge­me­ne­re zin, vra­gen hier­over heeft of con­tact met ons wenst op te nemen, kan dit via onder­staan­de gege­vens:
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237, 9000 Gent
tel: 09/335 31 83
e‑mail: info@​offoff.​be

3. Gegevensbescherming nemen wij heel ern­stig. Wij garan­de­ren een gepas­te bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens. Daarbij base­ren wij ons op de voor­schrif­ten van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kort­weg AVG of GDPR).

4. Met deze pri­va­cy­ver­kla­ring infor­me­ren wij u over de manier waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken van zodra u inge­schre­ven bent op een van de nieuws­brie­ven van Art Cinema OFFoff.

2. WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

1. De per­soons­ge­ge­vens die u tij­dens de regi­stra­tie opgeeft wor­den door Art Cinema OFFoff ver­werkt ten behoe­ve van de vol­gen­de doel­stel­lin­gen en rechtsgronden:

om te infor­me­ren over de acti­vi­tei­ten bin­nen de wer­king van Art Cinema OFFoffom infor­ma­tie te publi­ce­ren in over­een­stem­ming met uw per­soon­lij­ke pri­va­cy-instel­lin­gen­des­ge­wenst onze nieuws­brief, uit­no­di­gin­gen en/​of ande­re infor­ma­tie over pro­duc­ten en dien­sten te ver­stu­ren­het beko­men van sub­si­di­ë­ring door de over­heid (wet­te­lij­ke verplichting)

2. Uw per­soons­ge­ge­vens maken het voor Art Cinema OFFoff moge­lijk om:

uw inte­res­se­ge­bie­den in kaart te bren­gen zodat wij u geper­so­na­li­seer­de aan­be­ve­lin­gen kun­nen aan­le­vere­nal­ge­meen gebrui­kers­be­heer uit te voe­re­nu te con­tac­te­ren wan­neer nodig­vol­le­dig ano­nie­me sta­tis­tie­ken over het gebruik van Art Cinema OFFoff te gene­re­ren en te delen met geïn­te­res­seer­de der­den in het kader van ken­nis­uit­wis­se­ling­de web­si­te en de infor­ma­tie­ka­na­len van Art Cinema OFFoff ver­der te optimaliseren.

Indien u dat wenst, kunt u ten allen tij­de beslis­sen om (bepaal­de) per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger publiek te maken.

3. WANNEER VERWERKEN OF GEBRUIKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS?

1. Bij gebruik van de web­si­te ver­za­me­len wij voor­al func­ti­o­ne­le infor­ma­tie.
2. Bij regi­stra­tie op de nieuws­brief van Art Cinema OFFoff slaan wij ook de vol­gen­de, meer per­soons­ge­bon­den infor­ma­tie op:

alge­meen: e‑mailadres, post­co­de, voor­naam en naam­spe­ci­fiek in func­tie van de toe­pas­sin­gen waar­van u met Art Cinema OFFoff gebruik maakt, kun­nen – steeds met uw toe­stem­ming – aan­vul­lend vol­gen­de gege­vens wor­den ver­werkt: naam, voor­naam, straat­naam, post­co­de, land, taal waar­in u wenst aan­ge­spro­ken te worden.Op geau­to­ma­ti­seer­de wij­ze ver­kre­gen per­soons­ge­ge­vens: bepaal­de gege­vens wor­den op geau­to­ma­ti­seer­de wij­ze ver­za­meld tel­kens wan­neer u Art Cinema OFFoff gebruikt (bv. tel­kens u een actie uit­voert zoals een like”).Wij hou­den de per­soons­ge­ge­vens in uw per­soon­lijk pro­fiel bij zolang u gere­gi­streerd blijft voor Art Cinema OFFoff. Op die manier kun­nen wij u onze dien­sten op een opti­ma­le manier aanbieden.Wanneer u uw regi­stra­tie opzegt, wor­den uw acties los­ge­kop­peld van uw per­soons­ge­ge­vens en gea­no­ni­mi­seerd bij­ge­hou­den voor onbe­paal­de duur.We gebrui­ken de ver­za­mel­de gege­vens alleen voor de doel­ein­den waar­voor wij de gege­vens heb­ben verkregen.

4. WANNEER GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDE PARTIJEN?

1. De gege­vens die u aan Art Cinema OFFoff geeft, kun­nen wij aan der­de par­tij­en ver­strek­ken indien dit nood­za­ke­lijk is voor de uit­voe­ring van de hier­bo­ven beschre­ven doel­ein­den.
Zo maken wij gebruik van een der­de par­tij voor:

het ver­zor­gen van de inter­ne­tom­ge­ving (webhosting)het ver­zor­gen van de IT-infra­struc­tuur (o.a. IT-netwerk)het ver­zor­gen en ver­sprei­den van nieuws­brie­ven en uitnodigingen

2. Wij geven nooit per­soons­ge­ge­vens door aan ande­re par­tij­en waar­mee we geen ver­wer­kers­over­een­komst heb­ben afge­slo­ten.
3. Bij de uit­bouw van onze dienst­ver­le­ning wer­ken wij samen met onder­aan­ne­mers (bv. hos­ting pro­vi­ders voor de web­si­te). Deze bedrij­ven zijn geves­tigd bin­nen de Europese Economische Ruimte en zijn er con­trac­tu­eel toe ver­bon­den het pri­va­cy­be­leid van Art Cinema OFFoff strikt te res­pec­te­ren. Zij han­de­len enkel op instruc­tie van Art Cinema OFFoff en nemen de nodi­ge maat­re­ge­len om per­soons­ge­ge­vens ade­quaat te beschermen.

5. INZAGE- EN CORRECTIERECHT

1. U hebt het recht om kos­te­loos infor­ma­tie te vra­gen over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Op grond van de AVG heeft u even­eens het recht om deze per­soons­ge­ge­vens te laten wij­zi­gen indien ze onjuist of onvol­le­dig zijn. Daarnaast kunt u uw per­soons­ge­ge­vens laten ver­wij­de­ren of het gebruik ervan ver­bie­den indien ze niet ter zake zijn.
2. Om deze rech­ten uit te oefe­nen, kunt u ons altijd con­tac­te­ren via het e‑mailadres info@​offoff.​be.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE”?

1. In over­een­stem­ming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over spe­ci­fie­ke rech­ten in ver­band met de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. U heeft recht op inza­ge en recht op cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van de per­soons­ge­ge­vens wel­ke wij van u ont­van­gen heb­ben. Bovenaan dit pri­va­cy sta­te­ment staat hoe je con­tact met ons kan opne­men.
2. U kan steeds – kos­te­loos en zon­der daar­voor eni­ge moti­va­tie te moe­ten geven – bezwaar maken tegen de ver­wer­king van uw gege­vens voor doel­ein­den van direct mar­ke­ting.
3. U heeft het recht om ons kos­te­loos te vra­gen over wel­ke per­soons­ge­ge­vens wij beschik­ken, en deze gege­vens des­ge­val­lend kos­te­loos te laten cor­ri­ge­ren, over te dra­gen of te ver­wij­de­ren.
4. U heeft het recht om ons kos­te­loos, maar gemo­ti­veerd, te vra­gen om de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens te beper­ken of om tegen een ver­wer­king bezwaar te maken.

7. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

1. Art Cinema OFFoff neemt gepas­te bevei­li­gings­maat­re­ge­len om uw gege­vens te bescher­men tegen onder meer onver­wach­te ver­nie­ti­ging, toe­val­lig ver­lies, moed­wil­li­ge wij­zi­ging of onge­oor­loof­de toe­gang. We maken onder meer gebruik van fire­walls, zor­gen ervoor dat alle infor­ma­tie en elk bestand op een vei­li­ge ter­mi­nal wordt opge­sla­gen en bescher­men elk pas­woord door encryp­tie­tech­no­lo­gie.
2. Het gebruik van nick­na­mes of logins en wacht­woor­den of toe­gangs­co­des valt onder uw ver­ant­woor­de­lijk­heid als eind­ge­brui­ker. Hierbij ver­bindt u zich ertoe om het ver­trou­we­lij­ke karak­ter ervan zorg­vul­dig te bewa­ren. In geval van ver­lies, dief­stal of mis­bruik van aan­mel­dings­ge­ge­vens vra­gen wij u om ons onmid­del­lijk te waar­schu­wen per e‑mail met als onder­werp van het bericht Login Art Cinema OFFoff’.
3. Art Cinema OFFoff neemt pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche vei­lig­heids­maat­re­ge­len inza­ke de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens van kinderen.

8. WAAR KAN IK TERECHT VOOR VRAGEN EN/OF KLACHTEN?

1. Art Cinema OFFoff stelt alles in het werk om uw pri­va­cy te res­pec­te­ren. Uiteraard valt het nooit uit te slui­ten dat een en ander ver­be­terd kan wor­den. Wij vra­gen u vrien­de­lijk om even­tu­e­le opmer­kin­gen en/​of klach­ten aan ons te mel­den via de hier­bo­ven mee­ge­deel­de con­tact­ge­ge­vens.
2. Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoen­de heb­ben behan­deld, mel­den wij u dat u ook steeds het recht heeft om con­tact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voor­ko­mend geval klacht in te die­nen, zo u zich in uw rech­ten geschon­den acht.

9. BEWAARTERMIJN

Art Cinema OFFoff bewaart per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk voor het doel waar­voor deze zijn ver­strekt dan wel op grond van de wet is ver­eist, name­lijk niet lan­ger dan 10 jaar.

10. WIJZIGINGEN

1. Art Cinema OFFoff behoudt zich steeds het recht voor om deze pri­va­cy­ver­kla­ring te wij­zi­gen. Gelieve daar­om zelf regel­ma­tig de laat­ste ver­sie van dit docu­ment te raad­ple­gen. Bent u het oneens met een wij­zi­ging in de pri­va­cy­ver­kla­ring, dan heeft u steeds de moge­lijk­heid om uw account stop te zet­ten.
2. Deze pri­va­cy­ver­kla­ring werd het laatst gewij­zigd en her­zien op 1/06/2018.