Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te Gast: Antoinette Zwirchmayr – At the Edge of the Curtain

28.03’23
Curtain3 2
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductie)

Op het gebied van beel­den­de kunst en ana­lo­ge film behoort het oeu­vre van Antoinette Zwirchmayr momen­teel tot het meest opwin­den­de dat te vin­den is als het gaat om ver­nieu­wen­de en expe­ri­men­te­le cine­ma,” schreef het Oostenrijkse Diagonale fes­ti­val. Antoinette Zwirchmayr (1989) woont en werkt in Wenen, waar ze stu­deer­de aan de Friedl Kubelka-school. Haar films onder­schei­den zich door hun uiterst pre­cie­ze opbouw, nauw­ge­zet­te com­po­si­ties en medi­ta­tief rit­me, maar boven­al door de belang­stel­ling voor de ver­hou­din­gen tus­sen (vrou­we­lij­ke) licha­men, voor­wer­pen en land­schap­pen die Zwirchmayr obser­veert, regi­streert en her­schikt met een bui­ten­ge­wo­ne aan­dacht voor tac­ti­li­teit. Ze toont een fas­ci­na­tie voor het naast elkaar plaat­sen van opval­lend ver­schil­len­de soor­ten mate­ri­a­len – huid en steen, vuur en ijs, plan­ten en tex­tiel – en de emo­ti­o­ne­le, men­ta­le en fysie­ke span­ning die daar­uit ontstaat.

Antoinette Zwirchmayr werkt uit­slui­tend op pel­li­cu­le en brengt haar eigen 16mm-kopij­en mee.

Na de ver­to­ning volgt een Q&A met de film­ma­ker door Chloë Delanghe en Sofie Crabbé, docen­ten van het ate­lier Mixed Media aan LUCA School of Arts Gent.


Antoinette Zwirchmayr

Venus Delta

AT • 2016 • 4' • colour • 16mm
In Venus Delta ont­vouwt zich in alle rust een reeks droom­ach­ti­ge scè­nes. In een boven­aards land­schap van gelaag­de rots­for­ma­ties hangt een ijzing­wek­ken­de sfeer. Ronde, gou­den voor­wer­pen van onbe­ken­de oor­sprong lig­gen mys­te­ri­eus ver­spreid. Ze lij­ken ver­bon­den met de bij­na roer­lo­ze jon­ge vrouw wiens gezicht ver­bor­gen is ach­ter een weel­de­ri­ge haar­dos. Een sur­re­a­lis­ti­sche kwa­li­teit door­drenkt deze qua­si-stil­le­vens, waar­in de span­nin­gen tus­sen men­se­lij­ke vorm en natuur, en lichaam en object sub­tiel wor­den geac­cen­tu­eerd. De titel is een knip­oog naar Venus of Delta, de ero­ti­sche kort­ver­ha­len­bun­del van Anaïs Nin. (Julia Dossi)
Venus2 2

Antoinette Zwirchmayr

The Seismic Form

AT • 2020 • 15' • colour • 16mm
Een land­schap van nat grind glin­stert en golft. Gesmolten lava gulpt. Groeven in wit, glad gesteen­te her­in­ne­ren aan de ver­an­der­lijk­heid van het mate­ri­aal zelf. De wereld van The Seismic Form is er een van tac­tie­le, tex­tuur­rij­ke opper­vlak­ken, gewel­dig gevoe­lig voor licht. Hoe soli­de deze vlak­ken en con­tou­ren op een bepaald moment ook lij­ken, sta­biel zijn ze niet — en ondanks onze nood­za­ke­lij­ke illu­sies van duur­zaam­heid en diep­te zijn ze dat ook nooit geweest. Stilstand ver­hult vluch­tig­heid en de instor­ting die altijd al aan­we­zig is als drei­gen­de moge­lijk­heid. Op de voi­ce-over klin­ken mij­me­rin­gen van de Franse post­struc­tu­ra­list Jean Baudrillard over het soort cata­stro­fe dat Pompeii heeft bedol­ven. (Carmen Gray)
Vlcsnap 2022 03 02 08h21m51s095

Antoinette Zwirchmayr

Oceano Mare

AT • 2020 • 6' • colour • 16mm
Oceano Mare bena­dert de sen­sa­ties van een oce­aan die we niet te zien krij­gen. Er ligt een schijn­baar gestran­de vrouw te mid­den van een rots­ach­ti­ge, opge­droog­de rivier­bed­ding. Nu eens ver­stren­geld in de tak­ken van de schaar­se vege­ta­tie, dan weer lig­gend op de fij­ne sple­ten in de dor­re grond. De pol­ka­dots die op haar naak­te lichaam ver­schij­nen, doen den­ken aan het werk van de Japanse kun­ste­na­res Yayoi Kusama. Dit motief ver­plaatst zich ver­vol­gens naar het land­schap met als hoog­te­punt de glin­ste­rin­gen op de zach­te dei­ning van het water­op­per­vlak. De zee is een idee. Of beter, een uit­stap­je van de ver­beel­ding,” zo lezen we in de gelijk­na­mi­ge roman van Alessandro Baricco. (Naoko Kaltschmidt)
Oceano1

Antoinette Zwirchmayr

The Pimp and his Trophies

AT • 2014-2015 • 21' • colour • 35mm
The Pimp and his Trophies is de eer­ste film uit Zwirchmayrs What I Remember-tri­lo­gie van per­soon­lij­ke essay­films waar­in ze haar opmer­ke­lij­ke en tur­bu­len­te fami­lie­ge­schie­de­nis ver­kent. In dit drie­luik ver­trekt ze van her­in­ne­rin­gen aan haar groot­va­der, een van de groot­ste pooi­ers van Salzburg, en haar vader, een jon­ge bank­over­val­ler die naar Brazilië vlucht­te. Geheime geluids­op­na­men van haar groot­moe­der, foto’s van haar groot­va­der, plat­te­gron­den en beel­den van het bor­deel met de vele spie­gels, gedach­ten van haar vader en haar eigen her­in­ne­rin­gen als kind vor­men de ontoe­rei­ken­de puz­zel­stuk­jes van dit ver­haal dat ze laat ver­tel­len door een ano­nie­me bui­ten­staan­der. Voice-over en beeld zijn los­ge­kop­peld. Centraal gaapt een kloof. Talrijke zwar­te over­gan­gen schei­den de prach­ti­ge beel­den van elkaar.
Pimp5

Antoinette Zwirchmayr

At the Edge of the Curtain

AT • 2022 • 10' • colour • 16mm
Een plek die voor­al ver­bon­den is met nare her­in­ne­rin­gen en de geur van oud leder en zweet wordt in At the Edge of the Curtain het podi­um voor bezwe­ren­de opvoe­rin­gen. Het decor is een gym­zaal, de aan­we­zi­gen drie vrou­wen wiens rela­ties en ver­lan­gens even veel­zij­dig en ambi­va­lent zijn als hun gefrag­men­teer­de ver­beel­ding. Persoonlijke stand­pun­ten en her­in­ne­rin­gen cir­cu­le­ren, maar de licha­men blij­ven in stilstand.
Curtain3 2

Antoinette Zwirchmayr

Venus Delta

AT • 2016 • 4' • colour • 16mm

Antoinette Zwirchmayr

The Seismic Form

AT • 2020 • 15' • colour • 16mm

Antoinette Zwirchmayr

Oceano Mare

AT • 2020 • 6' • colour • 16mm

Antoinette Zwirchmayr

The Pimp and his Trophies

AT • 2014-2015 • 21' • colour • 35mm

Antoinette Zwirchmayr

At the Edge of the Curtain

AT • 2022 • 10' • colour • 16mm