Deze website maakt gebruik van Cookies.

Cinéma Theresia | Kenneth Anger: Lucifer Rising + 16mm Smokeshow

24.07’23
Smokescreening

Theresia
Theresianenstraat 9
B-9000 Ghent

Pay what you can
Bar: 20:00 / Film: Bij zonsondergang

Art Cinema OFFoff pre­sen­teert tij­dens de laat­ste zomer in het voor­ma­li­ge slot­kloos­ter van Theresia een ritu­a­lis­ti­sche dou­ble bill met Lucifer Rising (Kenneth Anger, 1972), gevolgd door een 16mm-Smokeshow. 

Op uit­no­di­ging van OFFoff brengt film­ma­ker Aurélie Percevault een expand­ed cine­ma per­for­man­ce met twee 16mm-pro­jec­to­ren op rook in plaats van een scherm en live muziek door Pierre, Pierre, Pierre. We maken in het mid­den samen een vuur. Ze ini­ti­ë­ren een cine­fie­le rite waar­in enke­le 16mm-spo­ken en over­blijf­se­len van de pop­cul­tuur uit de rook tevoor­schijn zul­len komen… 

Voorafgaand aan de rook­show roe­pen we Lucifer op. Kenneth Anger, de cult­held van de Amerikaanse under­ground­ci­ne­ma die in mei op 96-jari­ge leef­tijd over­leed, werk­te meer dan tien jaar aan zijn mag­num opus, Lucifer Rising. Als vol­ge­ling van occul­tist Aleister Crowley hield Anger vast aan een onwrik­baar geloof in de magi­sche en cere­mo­ni­ë­le kracht van cine­ma. Egyptische goden roe­pen de engel Lucifer op via ver­schil­len­de ritu­e­len. Anger film­de op loca­tie tus­sen de pira­mi­des van Gizeh, IJslandse vul­ka­nen en Neolithische steen­cir­kels. Naast Anger zelf als Magus en Led Zeppelin-gui­t­arist Jimmy Page zien we zan­ge­res Marianne Faithfull als demo­ni­sche maan­go­din. De feno­me­na­le sound­track werd opge­no­men van­uit Death Row in de San Quentin-gevan­ge­nis door Bobby Beausoleil, lid de Charles Manson- fami­lie. Lucifer, de engel van het licht en in Angers per­soon­lij­ke hagi­o­lo­gie tevens de patroon­hei­li­ge van de cine­ma, kon­digt een nieuw tijd­perk aan.

Filmmaker en cura­tor Aurélie Percevault is een kern­lid van Mire, een film­lab en expe­ri­men­teel film­col­lec­tief uit Nantes (FR). Pierre, Pierre, Pierre is een auto­di­dac­tisch geluids­kun­ste­naar die speelt met dis­func­ti­o­ne­le en hand­ge­maak­te elek­tro­ni­ca, gewo­ne en goed­ko­pe hifi-appa­ra­ten en coderingssoftware. 

Onder de noe­mer Cinéma Theresia nes­te­len negen Gentse film­ver­to­ners zich op uit­no­di­ging van Kuleshov deze zomer in de rust van het voor­ma­li­ge slot­kloos­ter. Van 26 juni tot 28 augus­tus schij­nen ze elke maan­dag­avond hun pro­jec­tie­licht op het the­ma ver­dwij­nen’. Het ver­gan­ke­lij­ke staat cen­traal, want na de zomer nemen we met pijn in het hart afscheid van Theresia als open­lucht­ci­ne­ma en ontmoetingsplek.

  • Performance en film duren elk ca. 30 minuten.
  • 16mm-kopie Lucifer Rising: Cinedoc Parijs

Lucifer 1b 2
Smokeshow
Lucifer 2 1

Kenneth Anger

Lucifer Rising

US • 1972 • 29' • colour • 16mm

Aurélie Percevault & Pierre Pierre Pierre

16mm Smokeshow

Performance