Deze website maakt gebruik van Cookies.

Mèèèèè: Inhuldiging nieuwe cinemazitjes

23.10’23
PELECHIAN SEASONS 3

Les saisons © Films sans frontières

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

€8 / €5 (reductie)

Welkom op de aller­eer­ste zit­ting” van onze nieu­we, zach­te bekle­ding van de cine­ma­ban­ken. Ontwerpster Antonia Vincenza werk­te met wol van de Gentse scha­pen van bio­boer­de­rij De Zwaluw. Ze orga­ni­seer­de een work­shop rond het tra­ge en ver­ge­ten ambacht van het was­sen en dro­gen van wol als onder­deel van dit col­lec­tie­ve maak­pro­ces. Zelfs her­ders­hond Fleur staat mee op de geper­so­na­li­seer­de kussenlabels. 

We stel­len spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid een aan­ge­past pro­gram­ma samen rond schapen(herders) met onder meer twee won­der­mooie, ana­lo­ge films op 35mm-pel­li­cu­le, maar ook hier en daar een ludie­ke toets.

Antonia Vincenza licht het maak­pro­ces toe. Schrijver Yuna Lauriks (2004) die deel­nam aan de work­shop brengt poëzie.

In aan­we­zig­heid van her­der en scheer­der Stijn Vermeire.Cyriak

Baaa

GB • 2011 • 1' • colour • digital

Een expe­ri­ment in scha­pen­ge­o­me­trie,” aldus Cyriak Harris, Brits ani­ma­tor en inter­net­fe­no­meen. Baaa haal­de meer dan 100 mil­joen views.

Cyriak

Bruno Delgado Ramo

Sheep Reels 1-7

ES • 2018 • 15' • colour • digital

Bobinas ovi­nas 1 – 7 – een reeks van zeven, in de came­ra gemon­teer­de, rol­len Super8-film – onder­zoekt de cor­re­la­tie tus­sen het spin­nen van scha­pen­wol en het tem­po van de film­rol. Gefilmd bij de zwart­kop­scha­pen van de vee­hou­ders­ge­meen­schap in de Karrantza-val­lei in Biskaje, Baskenland. Bruno Delgado Ramo (Una pelí­cu­la en color, 2019) is een Spaanse film­kun­ste­naar, onder­zoe­ker en archi­tect. In 2019 was hij in resi­den­tie in WIELS.

Bruno2

© Bruno Delgado Ramo

Vittorio De Seta

Orgosolo’s Shepherds

IT • 1958 • 11' • colour • 35mm • en sub

Tussen 1954 en 1959 maak­te Vittorio De Seta tien bui­ten­ge­wo­ne, kor­te docu­men­tai­res op loca­ties in Sicilië, Sardinië en Calabrië. Ik denk niet dat ik ooit iets heb ont­dekt dat zo ver­ras­send of ver­rij­kend is als [deze] films. (…) Ze zijn alle­maal onge­veer tien minu­ten lang en het niveau van poë­ti­sche ver­dich­ting is net zo hoog als in de bes­te kor­te films van D.W. Griffith. Binnen de rit­mes van ver­he­ven alle­daags­heid komen beel­den voor­bij die hart­ver­scheu­rend zijn, scha­pen die over een besneeuw­de berg­hel­ling lopen in Pastori di Orgosolo, mis­schien wel de meest gran­di­o­ze van de kort­films, of de her­der die de kou bui­ten ach­ter­laat voor de warm­te van het vuur in zijn hut.” (Kent Jones, Sight & Sound)

Gerestaureerde 35mm-print van de Cineteca di Bologna!

De Seta1

© Cineteca di Bologna

Artavazd Pelechian

The Seasons

AM • 1975 • 29' • b&w • 35mm

Hoe kun­nen we over Pelechians films spre­ken? Over het beeld, pul­se­rend als de vibra­ties van een elek­tro­car­di­o­gram? En over het geluid, de ware echo van de ruim­te? Hoe kan men het begin van The Seasons ver­ge­ten? Armeense her­ders en hun die­ren, gevan­gen in een stort­vloed waar­in ze mis­schien wel ver­drin­ken, hals over kop? Boeren die vluch­ten voor los­ge­sla­gen hooi­ber­gen of van hel­lin­gen afra­zen over sneeuw of rot­sen? Deze kor­te tus­sen­ti­tel valt uit de lucht: Dit is het land.” Maar het is een land zon­der noor­den, mis­schien wel gefilmd van­uit het gezichts­punt van een mete­o­riet die niet weet waar hij valt.” (Serge Daney)

Seasons1

© Films sans frontières

Lucien Castaing-Taylor

Bedding Down

US/GB • 2012 • 6' • colour • digital

Een man te paard hoedt zijn scha­pen door het magi­sche uur op het plat­te­land van Montana. Een pas­to­ra­le bij avond­sche­me­ring van de co-regis­seur van Leviathan (2012), Sweetgrass (2009) en De Humani Corporis Fabrica (2022). De film begeeft zich tege­lij­ker­tijd op de limiet van het zicht­ba­re en op de limiet van het tech­no­lo­gi­sche en drijft de sen­so­ren en auto­ma­ti­se­ring van de came­ra voor­bij hun moge­lijk­he­den. (…) Het werk heeft vijf dis­cre­te geluids­ka­na­len en in veel opzich­ten is geluid belang­rij­ker dan beeld. (…) De film ver­to­nen in een cine­ma zon­der sur­round, wat de norm lijkt voor avant-gar­de en docu­men­tai­re ver­to­nin­gen, is als het afsnij­den van de lede­ma­ten.” (LCT) Wij ver­to­nen de film met ons gloed­nieu­we 5.1 surround-systeem!

Bedding

© LUX

Tex Avery

Drag-A-Long Droopy

US • 1954 • 7' • colour • digital

Droopy en zijn kud­de scha­pen krij­gen het aan de stok met een wolf en zijn vee. Een tijd­lo­ze Tex Avery-klassieker.

Droopy
Kudde1

Photo Antonia Vincenza

Kudde2

Photo Antonia Vincenza

Cyriak

Baaa

GB • 2011 • 1' • colour • digital

Bruno Delgado Ramo

Sheep Reels 1-7

ES • 2018 • 15' • colour • digital

Vittorio De Seta

Orgosolo’s Shepherds

IT • 1958 • 11' • colour • 35mm • en sub

Artavazd Pelechian

The Seasons

AM • 1975 • 29' • b&w • 35mm

Lucien Castaing-Taylor

Bedding Down

US/GB • 2012 • 6' • colour • digital

Tex Avery

Drag-A-Long Droopy

US • 1954 • 7' • colour • digital