Deze website maakt gebruik van Cookies.

Jeune cinéma!

20.11’23
jc

Jeune cinéma © Local Films

Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent

€8 / €5 (reductie)

Van 1965 tot 1983 bood de Franse bad­plaats Hyères onder­dak aan het mythi­sche Festival International du Jeune Cinéma. Volledig op basis van archief­ma­te­ri­aal van toen, schetst film­ma­ker en pro­gram­ma­tor Yves-Marie Mahé het ver­haal van deze rebel­se en expe­ri­men­te­le Côte d’Azur-tegenhanger van Cannes. Het orde­lo­ze publiek en de film­ma­kers pro­vo­ceer­den er alle­bei op los. De dis­cus­sies na (of tij­dens) de films duur­den vaak lan­ger dan de films zelf. Maakten er hun opwach­ting: Chantal Akerman, Marguerite Duras, Werner Schroeter, Philippe Garrel, Leos Carax, Joris Ivens, Pierre Clémenti, Guy Gilles, Bulle Ogier, Bernadette Lafont, Sami Frey en André Delvaux, naast veel onte­recht ver­ge­ten en te (her)ontdekken namen. 

Eén van de opmer­ke­lijk­ste films van de edi­tie van 1969 ver­to­nen we inte­graal: La Fée san­guin­ai­re van Roland Lethem (1942), een groot­heid uit de Belgische expe­ri­men­te­le cine­ma. Geïnspireerd door Buñuel, Cocteau, de sur­re­a­lis­ten en de Japanse cine­ma van Suzuki, Honda en Wakamatsu, maak­te deze Brusselse film­ma­ker en schrij­ver samen met Noël Godin (de beroem­de entar­teur), Jean-Marie Buchet en Patrick Hella deel uit van de bewe­ging van liber­tai­re film­ma­kers uit de hoog­da­gen van Belgische cine­ma in de jaren 1960 en 1970.

We wil­len niet nos­tal­gisch in het ver­le­den blij­ven han­gen. Het fes­ti­val in Hyères vindt sinds 1999 een erf­ge­naam in het Festival des ciné­mas dif­fé­rents et expé­ri­men­taux de Paris (FCDEP), geor­ga­ni­seerd door het Collectif Jeune Cinéma (CJC) — een coö­pe­ra­tie­ve die in 1971 werd opge­richt naar het model van The Film-Makers’ Cooperative in New York. Xavier García Bardón zetel­de er tij­dens de afge­lo­pen, vijf­en­twin­tig­ste edi­tie (1115 okto­ber 2023) in de jury en bracht voor ons een van de bekroon­de films mee: Turtleneck Phantasies van Gernot Wieland, die dit jaar ook een hoofd­prijs won op het film­fes­ti­val van Oberhausen en nog tot 28 janu­a­ri 2024 een solo­ten­toon­stel­ling heeft lopen in Argos, Brussel dat zijn film­werk verdeelt.

Er is een kor­te pau­ze na de eer­ste film.

In aan­we­zig­heid van Xavier García Bardón.

Xavier García Bardón is docent aan de ULB en ERG (École de Recherche Graphique, Brussel), onaf­han­ke­lijk film­cu­ra­tor en lid van het Oostendse noma­di­sche film­plat­form Monokino. Als voor­ma­lig film­cu­ra­tor bij BOZAR (20042020) werk­te hij samen met tal­rij­ke kun­ste­naars en instel­lin­gen. Hij heeft uit­ge­breid onder­zoek ver­richt naar de geschie­de­nis van het Knokke EXPRMNTL film­fes­ti­val, een onder­werp waar­aan hij zijn doc­to­raat in de film­stu­dies aan de Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle heeft gewijd.


Yves-Marie Mahé

Jeune cinéma

FR • 74' • colour • digital • fr • en sub

Van 1965 tot 1983 bood Hyères, parel aan de Côte d’Azur, onder­dak aan het Festival International du jeu­ne ciné­ma. Een eve­ne­ment dat pre­cies op tijd kwam: de jaren 60 gaven een inter­na­ti­o­na­le explo­sie van pro­duc­ties te zien met het eti­ket jong’, die een eigen omge­ving nodig had­den voor ver­sprei­ding en dis­tri­bu­tie, omdat slechts een deel het bracht tot een alge­he­le relea­se of een ver­to­ning op een groot fes­ti­val. Het fes­ti­val is gron­dig gedo­cu­men­teerd, van de eer­ste tot de laat­ste edi­tie, zodat Yves-Marie Mahé dit ver­haal over ver­lo­ren illu­sies uit­slui­tend met behulp van archief­ma­te­ri­aal kan ver­tel­len. En wat een fres­co van pracht en ellen­de ont­vouwt zich hier. Ze komen alle­maal langs, de beroemd­heid en de een­dags­vlieg, het orde­lo­ze publiek, de cyni­sche kloot­zak­ken van de pers, en de ver­war­de, onschul­di­ge omstan­ders die zich ver­won­de­ren over al dat tumult. Bewonder het ver­toon van oprech­te vriend­schap tus­sen groot­mees­ters, en de bele­di­gin­gen die men­sen naar elkaars hoofd slin­ge­ren! Geniet van de glimp­jes geni­a­li­teit en drek die getoond wor­den! En rea­li­seer je dat dit niet het ver­haal is van één fes­ti­val, maar van een hele cul­tuur. (Olaf Möller)

Hyereschantal

Jeune cinéma © Local Films

Roland Lethem

La Fée sanguinaire

BE • 1968 • 24' • b&w • 16mm

A volup­tuous nude fairy attacks law, order and reli­gi­on by cho­king a nun with her cross (after first arou­sing her by fond­ling her bre­asts), bea­ting a uni­for­med offi­ci­al, gou­ging out a boy’s eyes for thre­a­tening her with a toy gun (she licks off her bloody fin­gers after­wards) and, final­ly, metho­di­cally cas­tra­ting a stu­dent becau­se he stu­dies law. A pan along a shelf reveals the meti­cu­lous­ly bott­led peni­ses of Ngô Đình Diệm, Martin Luther King, Kennedy, Johnson and De Gaulle. At the end, two angels deli­ver her in a bar­rel to a new des­ti­na­ti­on: the Belgian Royal Palace. The swas­ti­ka that ope­ned the film chan­ges into Nixon. (Amos Vogel)

Van Roland Lethem ver­scheen in 1968 de schok­ken­de kort­film La Fée san­guin­ai­re, waar­in een vro­lij­ke, exhi­bi­ti­o­nis­ti­sche fee behen­dig en geest­drif­tig enke­le poli­ti­ci van dubi­eus allooi ont­mant. Ze bewaart haar tro­fee­ën in for­ma­li­ne en gaat onver­stoor­baar over op nieu­we, klei­ne ingre­pen, een­ie­der die haar mis­sie in de weg staat onder de voet lopend: een fas­cis­to­ï­de jochie, een non, een rijks­wach­ter. (Anne-Françoise Lesuisse)

Lethem

La Fée sanguinaire © PBC Pictures

Gernot Wieland

Turtleneck Phantasies

DE • 2022 • 18' • colour • digital • en

Turtleneck Phantasies is a poem that comes to us in frag­ments. This work is dedi­ca­ted to the mur­mu­ring, the ille­gi­ble, the unspea­ka­ble, the sket­ches and dood­les, frag­ments of child­hood memo­ries, the absurd moments. In other words, all the litt­le forms that are so cen­tral to our rela­ti­ons­hip with the world, but are given rela­ti­ve­ly litt­le atten­ti­on. The film tells the sto­ry of a German wri­ter who spent over 30 years in psy­chi­a­tric insti­tu­ti­ons tat­too­ing words and (most­ly ille­gi­ble) texts and dra­wings on the skin of his fel­low inmates.

Turtleyes

Turtleneck Phantasies © Argos

Yves-Marie Mahé

Jeune cinéma

FR • 74' • colour • digital • fr • en sub

Roland Lethem

La Fée sanguinaire

BE • 1968 • 24' • b&w • 16mm

Gernot Wieland

Turtleneck Phantasies

DE • 2022 • 18' • colour • digital • en