Deze website maakt gebruik van Cookies.

Double bill: Ere erera baleibu icik subua aruaren + Answering the Sun

02.11’23
ATS4a

Answering the Sun © Sixpackfilm

KASKcinema
Godshuizenlaan 4
B-9000 Gent

€6 / €4 (reductie)

In juni dit jaar over­leed de Spaanse kun­ste­naar en expe­ri­men­teel film­ma­ker José Antonio Sistiaga op 91-jari­ge leef­tijd. Als eer­be­toon ver­toont Art Cinema OFFoff zijn mag­num opus Ere ere­ra balei­bu icik subua aru­a­ren, de aller­eer­ste hand­ge­schil­der­de lang­speel­film ooit. Het verg­de Sistiaga zeven­tien maan­den om met verf en inkt de in totaal 108.000 fra­mes op pel­li­cu­le te beschil­de­ren. De wate­ri­ge tex­tuur van de beel­den bereik­te hij door gebruik te maken van vloei­stof­fen en zand, waar­na de film­strips onder de zon gedroogd wer­den. Ere ere­ra balei­bu icik subua aru­a­ren – de non­sen­si­ca­le titel evo­ceert fone­tisch de Baskische taal – is een mijl­paal van de zoge­naam­de came­ra­lo­ze cine­ma. De kleu­ren­storm die gedu­ren­de 75 minu­ten aan onze ogen voor­bij­raast, is een vrije fil­m­im­pro­vi­sa­tie waar­van elke omschrij­ving tekort­schiet bij de direc­te en fysie­ke kijkervaring. 

We kre­gen uit­zon­der­lijk toe­stem­ming van de zoon van Sistiaga om deze oor­spron­ke­lijk stil­le film met live­mu­ziek te ver­to­nen. Multi-instru­men­ta­list en kun­ste­naar Ann Eysermans ver­trekt hier­voor van haar debuut­al­bum en inter­na­ti­o­na­le door­braak For Trainspotters Only (2022). Ze maak­te voor de ver­to­ning een tape met trein­klan­ken waar­bij ze live zal impro­vi­se­ren op harp.

Het twee­de luik van deze dou­ble-bill rond abstrac­te kleu­ren­films scha­kelt zo moge­lijk nog een ver­snel­ling hoger. De tijd­ro­ven­de kun­ste­naars­prak­tijk van Sistiaga wordt inge­ruild voor het door algo­rit­mes, AI en machi­ne learning gestuur­de digi­ta­le uni­ver­sum van Rainer Kohlberger. Answering the Sun is zijn meest recen­te film en eer­ste lang­spe­ler. Het ver­trek­punt voor zijn kolos­sa­le film­trip zijn de opti­sche feno­me­nen die optre­den bij het sta­ren naar de zon.

Het resul­taat is een (let­ter­lijk) hal­lu­ci­nan­te wer­vel­wind van mono­chro­me kleur­vel­den en audi­tie­ve dro­nes die voor een over­sti­mu­la­tie van de zin­tui­gen zor­gen in de meest extre­me zin. Daar waar Sistiaga zijn toe­vlucht nam tot de ana­lo­ge pen­seel­streek ont­wierp Kohlberger eigen­han­dig soft­wa­re met het­zelf­de doel: de opti­sche kracht van kleur in con­stan­te bewe­ging explo­re­ren. De Oostenrijker vraagt nadruk­ke­lijk de film te ver­to­nen in een zo don­ker moge­lij­ke zaal met het grootst moge­lij­ke scherm en de bes­te geluids­in­stal­la­tie. Deze unie­ke, full-body fil­m­er­va­ring is boven­al een aan­va­ring met de abso­lu­te limie­ten van digi­ta­le cine­ma en men­se­lij­ke perceptie.

  • 20:30 Ere ere­ra balei­bu icik subua aru­a­ren (35mm!) + Ann Eysermans
  • 15′ Pauze
  • 22:00 Answering the Sun
  • Losse tic­kets ver­krijg­baar voor de twee films
  • Trigger warning voor kij­kers die gevoe­lig zijn voor epi­lep­sie of flitsen

Programma: Anthony Brynaert

In samen­wer­king met KASKcinema

12011

Ere erera baleibu icik subua aruaren © Light Cone

12008

Ere erera baleibu icik subua aruaren © Light Cone

Ann Eysermans

Ann Eysermans © Philippe Cortens

José Antonio Sistiaga

ere erera baleibu icik subua aruaren…

ES • 1970 • 75' • colour • 35mm

Live Soundtrack: Ann Eysermans

Rainer Kohlberger

Answering the Sun

AT • 2022 • 60' • colour • digital • 60fps