Deze website maakt gebruik van Cookies.

100 jaar 16mm-film: Ciné-concert Jonas Cambien, Adrian Myhr & Xavier Quérel

27.02’23
Simixq ausland 1 2
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductie)

Op 8 janu­a­ri 1923 vond in Rochester, New York de eer­ste publie­ke demon­stra­tie plaats van het toen nieu­we 16mm-film­for­maat. Deze hal­ve­ring van de klas­sie­ke 35mm-film­strook groei­de uit tot een com­pac­ter, goed­ko­per, hand­za­mer en bevrij­dend instru­ment voor onaf­han­ke­lij­ke en expe­ri­men­te­le film­ma­kers, maar bevor­der­de voor­al ook de cir­cu­la­tie van films in een veld bui­ten het regu­lie­re bios­coop­cir­cuit om.

Samen met de start van een nieuw film­sei­zoen vie­ren we de 100ste ver­jaar­dag van onze gelief­koos­de dra­ger waar we het meest op ver­to­nen­door de film­pro­jec­tor voor een keer op het publiek te rich­ten in een unie­ke 16mm-per­for­man­ce in dia­loog met geïm­pro­vi­seer­de, elek­tro­ni­sche live muziek!

De Belgische pia­nist Jonas Cambien en de Noorse bas­sist Adrian Myhr spe­len al jaren samen. Hun album Simiskina, uit­ge­bracht op het Portugese label Clean Feed, kreeg loven­de kri­tie­ken. Waar deze relea­se vol­le­dig akoes­tisch is met gepre­pa­reer­de pia­no en con­tra­bas, speelt het duo nu voor­al met ana­lo­ge syn­the­si­zers en elek­tri­sche bas. Voor con­cer­ten wer­ken Cambien en Myhr samen met de Franse expe­ri­men­te­le film­ma­ker Xavier Quérel, bekend van het audio­vi­su­e­le noi­se­col­lec­tief La Cellule d’Intervention Metamkine.

Quérel wordt geïn­te­greerd als een soort der­de muzi­kant, die met beel­den speelt in plaats van met geluid. Staande op het podi­um tus­sen de muzi­kan­ten, met een 16mm-film­pro­jec­tor gericht op het publiek, impro­vi­seert Quérel met de spon­ta­ni­teit van een muzi­kant, en maakt visu­als die 100% ana­loog zijn, zon­der com­pu­ters of digi­ta­le bea­mers, in een intie­me dia­loog met de muziek.

Adrian Myhr: elek­tri­sche bas en effecten
Jonas Cambien: ana­lo­ge synthesizers
Xavier Quérel: 16mm-film­pro­jec­tor en licht

Teaser!

Jonas Cambien, Adrian Myhr & Xavier Quérel

Performance