Deze website maakt gebruik van Cookies.

Te gast: Colin H. Van Eeckhout (Amenra)

27.02’15
565
© Colin H. Van Eeckhout & Jeroen Mylle
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Exclusieve scree­ning naar aan­lei­ding van de eer­ste ambient relea­se van de Belgische band Amenra. De Messe / De Metanoia is een gloed­nieu­we her­wer­king van het beju­bel­de album Mass V als een voort­zet­ting en voort­du­ren­de ver­die­ping van het gege­ven mate­ri­aal. De relea­se zelf wordt ech­ter niet voor­ge­steld op een con­ven­ti­o­ne­le dra­ger maar op een bij­zon­der arte­fact dat op deze avond ver­krijg­baar zal zijn: een Amenra-pater­nos­ter met flash­dri­ve. Samen met Jeroen Mylle maak­te zan­ger Colin Van Eeckhout een atmos­fe­ri­sche kort­film waar­in het klank­land­schap van De Messe / De Metanoia naar beeld werd hertaald.

Jeroen Mylle stu­deer­de in 2011 af als mas­ter vrije kunsten/​grafiek aan de hoge­school Sint-Lucas Gent. Hij is gespe­ci­a­li­seerd in ana­lo­ge foto­gra­fie en ont­wik­kel­de ver­schil­len­de pro­jec­ten waar­in hij deze esthe­tiek bevraagt. Zijn jon­ge oeu­vre plaatst foto­gra­fie en video bin­nen ruim­te­lij­ke con­stel­la­ties en draait rond de (auto)biografie, melan­cho­lie en her­in­ne­ring. De geschie­de­nis van zijn beel­den wordt door expe­ri­men­ten wel­eens abstrac­ter, zelfs sug­ges­tief, doch niet los­ge­kop­peld van enig (ver­lo­ren) rea­lis­me. www​.jeroen​myl​le​.com

Colin H. Van Eeckhout is de front­man van de Belgische doom/​sludge/​postmetal band Amenra (Church of Ra, Neurot Recordings, Consouling Sounds) . De groep brak wereld­wijd door met inten­se live con­cer­ten en inter­dis­ci­pli­nai­re samen­wer­kin­gen met kun­ste­naars, vorm­ge­vers, foto­gra­fen en auteurs zoals Tine Guns, Nathalie Teirlinck, Berlinde De Bruyckere, Smoke And Dust, Willy Vanderperre en Mike Keirsbilck. Voortdurende zelf­ver­nieu­wing, spi­ri­tu­e­le groei en col­lec­tie­ve bele­ving van emo­tie staan cen­traal als artis­tie­ke ambi­ties. www​.chur​cho​fra​.com

Colin H. Van Eeckhout & Jeroen Mylle

Reconciliatio et Paenitentia

BE • 2015 • 21' • colour • digital