Deze website maakt gebruik van Cookies.

Spectral Presence – Expanded Cinema from Underground Britain and Beyond

23.10’15
Never a foot too far even
Never a Foot Too Far, Even © Light Cone

Vooruit – Theaterzaal
Sint-Pietersnieuwstraat 23
Gent

In het kader van het 42e Film Fest Gent focust Art Cinema OFFoff in samen­wer­king met Vooruit op de Britse expand­ed cine­ma. Voor één avond slui­ten we de deu­ren van onze cine­ma en bege­ven we ons naar de Balzaal van Vooruit. We laten de klas­sie­ke pro­jec­tie voor wat ze is en rich­ten ons op die wer­ken die uit het kader knal­len; het kader van het scherm en het kader van de tra­di­ti­o­ne­le film­ver- toning. De toe­schou­wer ver­gaapt zich aan meer­vou­di­ge pro­jec­ties op een scherm, pro­mo­veert tot hoofd­rol­spe­ler en wordt getrak­teerd op ico­ni­sche of (nog) onbe­ken­de per­for­man­ces uit de Britse under­ground. En dat alles uit­slui­tend in 16mm-film!

Sally Golding com­bi­neert film­pro­jec­tie, licht en geluids­com­po­si­ties in haar expand­ed cine­ma per­for­man­ces. Met gehack­te en gema­ni­pu­leer­de sys­te­men en toe­stel­len brengt ze pul­sa­ties van licht, kleur en geluid tot een hyp­no­ti­sche inten­si­teit. In de programma’s die ze samen­stelt voor haar Londense under­ground­plat­form Unconscious Archives, onder­zoekt ze de ruim­te­lij­ke span­ning tus­sen noi­se en pro­jec­tie door­heen een serie live events. Voor de eer­ste keer orga­ni­seert Sally Golding een extra-muros event van Unconscious Archive en wij heb­ben de eer dit mee te mogen maken. Naast de per­for­man­ce van Golding wor­den we ook onder­ge­dom­peld in het werk van de Spaanse Esperanza Collado en het Berlijnse col­lec­tief OJOBOCA, bestaan­de uit Anja Dornieden en Juan David González.

Gecureerd door Godart Bakkers en Julian Ross.


Anthony McCall

Line Describing a Cone

US • 1973 • 30' • b&w • 16mm
De vroe­ge films van de Britse avant-gar­de film­ma­ker Anthony McCall docu­men­te­ren per­for­man­ces waar­in hij mini­maal gebruik maakt van de natuur­ele­men­ten en vuur in het bij­zon­der. Ook nadat hij zich in 1973 in New York ves­tig­de, ging hij op het­zelf­de elan ver­der en ont­wik­kel­de hij zijn solid light’ film­se­rie, waar­on­der Line Describing a Cone. Deze licht­ke­gel’ is wel­licht het meest spraak­ma­ken­de werk uit de Britse expand­ed cine­ma. De aan­dacht ver­schuift van het gepro­jec­teer­de naar het licht van de pro­jec­tor. In een ruim­te gevuld met rook vormt een licht­straal het onder­werp van de film en wor­den de toe­schou­wers de acteurs met dienst.

Daïchi Saïto

Never a Foot Too Far, Even

CA • 2012 • 14' • colour • 16mm
In Never a Foot Too Far, Even neemt de Japans-Canadese kun­ste­naar Daïchi Saïto een frag­ment van een oude Kung Fu film en trans­for­meert het tot een intens samen­spel van sta­sis en bewe­ging, rit­me en tex­tuur. In de dub­be­le pro­jec­tie lijkt elk beeld het ande­re te scha­du­wen waar­door de gesil­hou­et­teer­de pro­ta­go­nist ver­oor­deeld wordt tot een eeu­wi­ge terugkeer.

Malcolm Le Grice

Neither Here Nor There

GB • 2001 • 8' • colour • bluray

Of Keys and Beauty

GB • 2006 • 2' • colour • bluray

Absinthe

GB • 2010 • 1' • colour • bluray
Malcolm Le Grice is een legen­da­ri­sche Britse kun­ste­naar, pro­fes­sor en schrij­ver over expe­ri­men­te­le cine­ma. Hij was één van de oprich­ters van de London Film Maker’s Cooperative in 1968 en lid van Filmaktion, een groep film­ma­kers die per­for­man­ces deden met film­pro­jec­tors. Geïnspireerd door ambach­te­lij­ke film­prak­tij­ken en vroe­ge com­pu­ter­kunst expe­ri­men­teer­de Le Grice door­heen zijn car­ri­è­re met diver­se media, tel­kens van­uit een fas­ci­na­tie voor de eigen­heid en spe­ci­fie­ke vorm­pa­ra­me­ters van elk medi­um. In zijn expand­ed cine­ma speelt hij voor­al met licht en scha­duw als de essen­tie van de film­kunst. In zijn meer recen­te, digi­ta­le pro­jec­ties ver­kent Le Grice aan- en afwe­zig­heid in het gepixel­de beeld.

Cordula Ditz

You’d Better Run

DE • 2013 • 54' • colour • digital
Een hys­te­risch meis­je rent weg, moord en brand schreeu­wend. Het is een ver­trouw­de scè­ne in hor­ror­films en met­een de eni­ge scè­ne in You’d Better Run, een video-instal­la­tie van de Duitse kun­ste­na­res Cordula Ditz. Deze bizar­re col­lec­tie van hui­ver­mo­men­ten is tege­lijk een femi­nis­ti­sche kri­tiek en een hila­ri­sche trip, waar­bij de schreeuw­ko­nin­gin ein­de­loos de hor­ror herbeleeft.

Greg Pope

Cipher Screen

GB • 2010 • 30' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Floris Vanhoof

Na omzwer­vin­gen in de punk­rocksce­ne richt­te Greg Pope in 1986 Situation Cinema en in 1989 Loophole Cinema op. Met dat laat­ste, in Londen geves­tig­de, col­lec­tief toer­de hij door Europa met Video‑, Super 8- en 16mm-per­for­man­ces. Vanaf eind jaren 90 richt­te hij zich ook op expe­ri­men­te­le film­pro­duc­ties, het cure­ren van film­pro­gram­ma’s en zijn docent­schap. Zijn oude lief­de — de edgy per­for­man­ces vol noi­se, punk en destruc­tie — is hij ech­ter altijd trouw geble­ven. Tijdens Spectral Presence zal Pope een nieu­we per­for­man­ce ten tone­le’ bren­gen. Vanuit de destruc­tie van de film wordt live het werk gemaakt. Ruw en in lijn met de struc­tu­ra­lis­ti­sche Britse tra­di­tie is niet enkel het beeld, maar ook de han­de­ling die het beeld tot stand brengt veel­be­te­ke­nend. Floris Vanhoof is onge­twij­feld één van Belgiës meest beken­de en veel­be­lo­ven­de film- en video­kun­ste­naars. Gekenmerkt door zijn noi­sy sound’ zoekt Vanhoof in zijn instal­la­ties en expand­ed wer­ken de gren­zen op van het beeld en het geluid. In de Vooruit sluit Vanhoof zich aan bij de destruc­tie­ve per­for­man­ce van Pope, om ver­trek­ken­de van de abstrac­tie en ruw­heid in Cipher Screen op een gelijk­aar­di­ge manier een sound­track te creëren.

Cipherscreen
Cipher Screen © Greg Pope

Lis Rhodes

Light Music

GB • 1975 • 25' • b&w • 16mm
Oorspronkelijk werd Light Music in 1975 als per­for­man­ce gebracht. Lis Rhodes uit­te met dit werk haar frus­tra­tie over de gebrek­ki­ge aan­dacht voor vrou­we­lij­ke muziek­com­po­nis­ten. De abstrac­te teke­ning is niet enkel op de film, maar ook op de geluids­band aan­ge­bracht. Klank en beeld zijn op die manier direct met elkaar ver­bon­den. Dit ico­ni­sche werk uit de Britse expand­ed film­tra­di­tie cre­ëert een cen­tra­le rol voor de toe­schou­wer door­dat hij door de dub­be­le pro­jec­tie loopt in de met rook gevul­de ruim­te. De kijk­er­va­ring wordt zo getrans­for­meerd in een soci­a­le beleving.

Anthony McCall

Line Describing a Cone

US • 1973 • 30' • b&w • 16mm

Esperanza Collado

We Only Guarantee the Dinosaurs

Performance

Daïchi Saïto

Never a Foot Too Far, Even

CA • 2012 • 14' • colour • 16mm

OJOBOCA

Now I Want to Laugh A Home Inside

Performance

Malcolm Le Grice

Neither Here Nor There

GB • 2001 • 8' • colour • bluray

Of Keys and Beauty

GB • 2006 • 2' • colour • bluray

Absinthe

GB • 2010 • 1' • colour • bluray

Sally Golding

Light at the End of the Tunnel Ghost - Loud + Strong

Performance

Cordula Ditz

You’d Better Run

DE • 2013 • 54' • colour • digital

Greg Pope

Cipher Screen

GB • 2010 • 30' • colour • 16mm

Live Soundtrack: Floris Vanhoof

Lis Rhodes

Light Music

GB • 1975 • 25' • b&w • 16mm