Deze website maakt gebruik van Cookies.

Preview Courtisane: The Song of the Shirt

15.02’15
Thesongoftheshirt03
The Song of the Shirt © Sue Clayton & Jonathan Curling
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

Aansluitend bij de lopen­de the­ma­ti­sche pro­gram­ma­reeks rond essay­is­me en ter aan­kon­di­ging van het pro­gram­ma In Between Times tij­dens het komen­de Courtisane Festival (23 – 27 maart 2016) pre­sen­te­ren OFFoff en Courtisane The Song of the Shirt, een unie­ke en invloed­rij­ke film van Sue Clayton & Jonathan Curling uit 1979.

Een onder­zoek naar de posi­tie van wer­ken­de vrou­wen in de jaren 1840, het effect van pro­tec­ti­o­nis­ti­sche filan­tro­pie’ en de weer­stand erte­gen. Dit werk ver­kent de benar­de situ­a­tie van een groep vrou­wen die werk­zaam zijn in de nieu­we swea­ted’ kle­ding han­del in Londen, een pejo­ra­tie­ve term voor werk­plaat­sen met soci­aal onac­cep­ta­be­le werkcondities.

De com­bi­na­tie van mee­do­gen­lo­ze poli­tie­ke inhoud en de ont­wrich­te en ver­woes­ten­de weer­ga­ve hier­van, maakt dat The Song of the Shirt zich, in haar ambi­tie om een waar­heids­ge­trouw femi­nis­ti­sche onaf­han­ke­lij­ke film te bren­gen, onder­scheidt van ande­re wer­ken uit dezelf­de tijds­pe­ri­o­de. Mederegisseur Sue Clayton, afge­stu­deerd aan de Royal College of Art, bleef deze thema’s ook in later werk met de Independent Filmmakers’ Association en Screen maga­zi­ne verkennen.

Sue Clayton & Jonathan Curling

The Song of the Shirt

GB • 1979 • 135' • b&w • 16mm