Deze website maakt gebruik van Cookies.

OFFoff OPEN AIR: Chris Marker 100

12.08’21
KOUMIKO
Chris Marker, Le Mystère Koumiko © ISKRA
Het Pand
Lange Steenstraat 16-18
Ghent
Reserveren voor dit evenement is verplicht

De Franse fil­mes­say­ist Chris Marker zou deze zomer op 29 juli 100 jaar gewor­den zijn. Zijn werk ligt Art Cinema OFFoff na aan het hart. Als geen ander toon­de Marker in zijn films zelf aan dat her­in­ne­ring onmo­ge­lijk is zon­der beel­den, de twee zijn onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den. Ter ere van zijn eeuw­feest pre­sen­te­ren we een open­lucht­voor­stel­ling van twee van Markers wei­nig ver­toon­de films: Le Mystère Koumiko (1965) en Si j’avais qua­tre dro­ma­dai­res (1966), twee opeen­vol­gen­de reisdagboeken.

Onbezorgd rei­zen is nu reeds twee zomers onmo­ge­lijk of erg moei­lijk. Chris Marker was een ciné­as­te voy­a­geur’ bij uit­stek: ande­re lan­den, cul­tu­ren of tij­den vorm­den vaak de aan­zet voor zijn werk. Met deze avond vie­ren we dan ook niet alleen Marker maar ook de terug­keer van cine­ma als col­lec­tie­ve erva­ring en mid­del om te rei­zen en zich te ver­plaat­sen. Marker zet­te het medi­um ook spe­ci­fiek in als een manier van tijd­rei­zen. Ongetwijfeld het bekend­ste voor­beeld daar­van is La Jetée (1962), dat de kij­ker mee­voert tus­sen heden, ver­le­den en toe­komst door mid­del van een fil­mi­sche opeen­vol­ging van stil­staan­de beel­den. Si j’avais qua­tre dro­ma­dai­res bedient zich van het­zelf­de vor­me­lij­ke procedé.

Net zoals dit jaar von­den de Olympische Zomerspelen in 1964 plaats in Tokio. Het was de aan­lei­ding voor Le Mystère Koumiko, Markers eer­ste film in Japan – het eni­ge land waar deze eeu­wi­ge reisfilmer/​filmreiziger steeds opnieuw naar zou terug­ke­ren. De bij­zon­de­re fas­ci­na­tie die hij voor de plek en cul­tuur koes­ter­de zou bij­na twin­tig jaar later cul­mi­ne­ren in een van zijn bekend­ste fil­mes­says, Sans Soleil (1983).

Marker bleef zelf een mys­te­ri­eus figuur die schuil­ging ach­ter tien­tal­len pseu­do­nie­men, wei­nig publiek ver­scheen en lie­ver geen inter­views of foto’s toe­stond. Zelfs over zijn geboor­te­plaats en –dag hield hij graag bewust mythes in stand. Zo schoof hij ooit 21 juli en Ulaanbaatar, Mongolië naar voor, en ver­zon hij in de bio­gra­fie van zijn eer­ste en eni­ge roman, Le coeur net (1950), gebo­ren te zijn op 22 juli op het Franse Île aux Moines of mon­ni­ken­ei­land”. We ver­to­nen de films in een set­ting die wel lijkt aan te slui­ten bij de per­soon van Marker: de fan­tas­ti­sche, wei­nig geken­de bin­nen­tuin van onze buren van Het Pand, vlak naast de tra­di­ti­o­ne­le ingang van OFFoff. Dit gro­te eiland in de stad’ maakt deel uit van het Caermersklooster en wordt momen­teel bezet door de Pandemisten.

Deuren: 21:00, start film: 22:00