Deze website maakt gebruik van Cookies.

Kluge/Khavn: Orphea

04.10’21
5 Orphea c Kluge Khavn
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3
Ghent

Samen met de aan­staan­de avond rond Christoph Schlingensief kadert deze ver­to­ning in het twee­luik Kluge/​Schlingensief’ dat Art Cinema OFFoff op 4 en 11 okto­ber orga­ni­seert in Sphinx Cinema en Kunsthal Gent. 

Alexander Kluge (1932) is één van de grond­leg­gers van de Neuer Deutscher Film’, een bewe­ging die de con­fron­ta­tie met het ont­hut­sen­de Duitse ver­le­den niet uit de weg gaat. Hij werd een men­tor voor onder meer regis­seur en kun­ste­naar Christoph Schlingensief (19602010) die zich in deze tra­di­tie schaar­de, maar de inspi­ra­tie was weder­zijds. Kluges prak­tijk bij het maken van films of televisieprogramma’s – waar­in Schlingensief vaak te gast was – is onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met zijn the­o­re­ti­sche opvat­tin­gen over het bewe­gend beeld. Dit ver­taalt zich in een dis­pa­ra­te stijl die een zeer divers palet aan beeld­ma­te­ri­aal – zowel docu­men­tair en fic­tief als his­to­risch en actu­eel – kop­pelt aan een ambi­va­len­te sound­track, samen­ge­bracht in een niet-line­air nar­ra­tief en bestaan­de uit kor­te en mid­del­lan­ge scè­nes die abrupt star­ten en ein­di­gen. Kluge wil geen pas­sie­ve kij­ker. Hij faci­li­teert de bete­ke­nis­vor­ming bij het publiek door een open en intu­ï­tie­ve bena­de­ring van de eigen ver­beel­ding aan te spre­ken, het­geen hij phan­ta­sie’ noemt. 

Orphea is Kluges meest recen­te film in samen­wer­king met de Filipijnse film­ma­ker Khavn. De film is een 21e-eeuw­se inter­pre­ta­tie van de mythe van Orpheus. Hij maakt de keu­ze om het geslacht van de twee hoofd­rol­spe­lers van de oor­spron­ke­lij­ke Griekse mythe om te draai­en en Orphea in tegen­stel­ling tot Orpheus tot het cen­tra­le per­so­na­ge te maken. De focus ligt in de film bij­na vol­le­dig op Orphea’s zoek­tocht naar haar gelief­de Euridiko (Eurydice in het ori­gi­neel). De cen­tra­le rol van muziek in de mythe blijft bewaard, al trans­for­meert het duo het stuk tot een rock-ope­ra in gro­tes­ke set­tings. Het sur­re­a­lis­tisch opper­vlak dient als fra­me­work om een poli­tiek en soci­aal gela­den totaal­werk te pre­sen­te­ren voor het nieu­we millennium.

Alexander Kluge/Khavn

Orphea

DE • 2020 • 99' • colour • digital • en sub