Deze website maakt gebruik van Cookies.

Dore O. (1946-2022)

12.09’22
Jumjum
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
B-9000 Gent
€8 / €5 (reductie)

Deze ver­to­ning is een eer­be­toon aan het werk en de nala­ten­schap van een van Duitslands meest invloed­rij­ke en baan­bre­ken­de expe­ri­men­te­le film­ma­kers die begin maart 2022 helaas over­leed. In de jaren zes­tig werd de schil­der Dore O. de eer­ste vrouw die con­se­quent en onaf­han­ke­lijk werk­te in de Duitse expe­ri­men­te­le cine­ma. Als mede-opricht­ster van de Hamburg Co-op was ze met haar toen­ma­li­ge echt­ge­noot Werner Nekes actief betrok­ken bij het ver­ken­nen van nieu­we vor­men van cine­ma. Ze volg­de radi­caal haar eigen weg en leg­de de basis voor een late­re gene­ra­tie vrou­we­lij­ke film­ma­kers door een brug te slaan tus­sen het per­soon­lij­ke en het esthe­ti­sche, wars van de heer­sen­de struc­tu­ra­lis­ti­sche en femi­nis­ti­sche the­o­rie­ën – een wei­ge­ring die haar werk moei­lijk in een hok­je te plaat­sen maak­te en het uit­ein­de­lijk naar de mar­ge duw­de waar het wei­nig tot geen kri­ti­sche aan­dacht kreeg.

Gedurende bij­na 35 jaar en ondanks een alge­me­ne terug­val in de expe­ri­men­te­le film in de jaren 1970, ging Dore O. door met het nauw­ge­zet cre­ë­ren van een fil­mi­sche rea­li­teit die voor­al erva­ren wordt als een zin­ne­lij­ke en sug­ges­tie­ve stroom van gelaag­de beel­den en gelui­den die een staat tus­sen hyp­no­se en luci­di­teit opwek­ken. Dore O. trans­for­meer­de schil­der­kun­sti­ge con­cep­ten in een uit­ge­spro­ken film­taal, gebruik­ma­kend van een com­plexe mon­ta­ge in de came­ra of het opnieuw foto­gra­fe­ren van beel­den, rit­mi­sche afwis­se­ling tus­sen diep­te en opper­vlak, stil­te en bewe­ging om een nieu­we archi­tec­tuur van oude vor­men te cre­ë­ren” (Dore O.). Haar werk gaat ver­der dan het strikt per­soon­lij­ke of het for­ma­lis­ti­sche en door­breekt deze cate­go­rie­ën in zijn uiterst raad­sel­ach­ti­ge en ongrijp­ba­re poë­ti­ca door nieu­we manie­ren van intro­spec­tie, bewust­zijns­toe­stan­den en vaag opge­roe­pen ver­ha­len over te bren­gen van­uit de lagen van de filmpellicule.

In samen­wer­king met SHHH (911 sep­tem­ber), het fes­ti­val van Monokino dat op zater­dag 10 sep­tem­ber om 16:00 een eer­ste luik van dit pro­gram­ma toont in De Grote Post in Oostende. 

De film­ver­to­ning wordt per­soon­lijk gepre­sen­teerd door Masha Matzke, film­res­tau­ra­tor en ‑weten­schap­per, Deutsche Kinemathek Berlin.


Dore O. & Werner Nekes

Jüm-Jüm

DE • 1967 • 9' • colour • digital
Viable edi­ting sequen­ces, pic­tu­re in pic­tu­re; all in all, pain­ted body and free­dom.” – Dore O. The girl on the swing turns into a stac­ca­to move­ment, a light/​color sym­bol of move­ment. We beco­me deta­ched from the girl and can see only visu­al rhythms.” – Stephen Dwoskin
Jum Jum

Dore O.

Kaldalon

DE • 1971 • 45' • colour • digital
A non-eucli­dean, ambi­guous­ly mang­led and trans­fi­gu­red adven­tu­re film.” – Dore O. Dore O.’s Kaldalon, coming per­haps clo­sest to the Brakhage aes­the­tic, is a very beau­ti­ful and com­ple­te work.” – Jonas Mekas
KALDALON 2

Dore O.

Blonde Barbarei

DE • 1972 • 25' • tinted and toned b&w • digital
A film for the libe­ra­ti­on of sen­su­a­li­ty, a film against the hos­pi­ta­lism of soci­e­ty.” – Dore O. What emer­ges across many of O.’s films is a mood, a stim­mung, embo­died in the appe­a­ran­ce and dis­ap­pe­a­ran­ce of fleeting ima­ges, a sen­so­ri­al expe­rien­ce metap­ho­ric of a bare­ly-remem­be­red past. In Blonde Barbarei, for example, lay­ers of supe­rim­po­sed win­dows shift from side to side and are accom­pa­nied by a repe­ti­ti­ve musi­cal sco­re. […] The ima­ges seem to refe­ren­ce old movies and set­tings, but some­ti­mes beco­me even more dis­tur­bing… set in a West German his­to­ri­cal con­text whe­re its World War II past hovers as an absurd dream, a dip into mass amne­sia, a per­so­nal’ cine­ma­tic visi­on is pre­sen­ted with shif­ting cul­tu­ral con­no­ta­ti­ons.” – Vera Dika
Blonde Barbarei Still07

Dore O.

Xoanon

DE • 1994 • 11' • colour • 16mm
The sand pain­ter blows things into pic­tu­res, sha­dows gather and dis­sol­ve.” – Dore O.
Xoanon

Dore O. & Werner Nekes

Jüm-Jüm

DE • 1967 • 9' • colour • digital

Dore O.

Kaldalon

DE • 1971 • 45' • colour • digital

Dore O.

Blonde Barbarei

DE • 1972 • 25' • tinted and toned b&w • digital

Dore O.

Xoanon

DE • 1994 • 11' • colour • 16mm