Deze website maakt gebruik van Cookies.

De Keuze van SIC

18.05’15
612
Yoko Osha © Lazara Rosell Albear
Art Cinema OFFoff
Lange Violettestraat 237
Gent

SIC [Sound Image Culture] is een Brusselse kun­sten­werk­plaats, opge­richt door vijf kun­ste­naars – visu­eel antro­po­lo­gen. Naast een the­o­re­tisch en prak­tisch semi­na­rie, orga­ni­seert SIC per­soon­lij­ke coa­ching voor audio­vi­su­e­le pro­jec­ten. Participanten uit de hele wereld wor­den op basis van een inge­zon­den dos­sier uit­ge­no­digd. In deze pro­jec­ten ligt het accent op de per­soon­lij­ke betrok­ken­heid, de balans tus­sen beeld en onder­werp en de noodzaak/​motivatie om iets te rea­li­se­ren. Centraal staat de rela­tie tus­sen maker, onder­werp en kij­ker. Sic stel­de een pro­gram­ma samen van recen­te films van ver­schil­len­de makers.

Vittoria Soddu

Back Hill - tales from a parish house

IT/GB • 2014 • 35' • colour • digital

Lazara Rosell Albear

Yoko Osha

BE/CU • 2014 • 35' • colour • digital

Danja Cauwbergs & Sander Tas

And Counting

BE • 2014 • 22' • colour • digital

Miguel Peres dos Santos

Não há imagens / There are no Images

NL/PT • 2014 • 14' • colour • digital