Deze website maakt gebruik van Cookies.

Cinema Theresia: Apichatpong Weerasethakul + Phil Solomon

24.08’22
AW Phantoms of Nabua 1
Photograph by Chaisiri Jiwarangsan © Kick the Machine Films
Theresia
Theresianenstraat 9
Ghent
€5 / €1 ((UITPas) – ENKEL CASH
Locatie: binnentuin, toegang via de grote tuin. Bij slecht weer gaat de vertoning door in de zijkapel. Breng een trui of deken mee. Stoelen zijn voorzien. Buitenbar open voor en tijdens de films.

Your gar­den scree­ning see­ms fan­tas­tic and I am all for it!
 — Apichatpong Weerasethakul

Deze zomer brengt Art Cinema OFFoff opnieuw een open­lucht­ver­to­ning met een mix van digi­ta­le en ana­lo­ge 16mm-pro­jec­tie. In de bin­nen­tuin van het oude Theresianenklooster tonen we een pro­gram­ma rond de tuin en de nacht. In de geest van dit voor­ma­li­ge slot­kloos­ter, zijn drie van de zes films stil.

De Thaise film­ma­ker en kun­ste­naar Apichatpong Weerasethakul (Memoria, Uncle Boonmee, Tropical Malady, Cemetery of Splendour) ver­leen­de toe­stem­ming om drie van zijn zel­den ver­toon­de kort­films te laten zien: My Mother’s Garden (2007), Blue (2018) en Phantoms of Nabua (2009).

We com­bi­ne­ren deze selec­tie met ana­loog werk van Phil Solomon (19542019) – door Stan Brakhage gevierd als de groot­ste film­ma­ker van zijn gene­ra­tie”. We tonen het toe­pas­se­lijk geti­tel­de The Secret Garden (1988), The Exquisite Hour (1989) en Nocturne (1994).

De wow-fac­tor van Solomons films is soms net zo moei­lijk te ver­woor­den als het die­pe gevoel dat ze bij de kij­ker opwek­ken. Solomon maakt films die er uit­zien als geen ande­re die ik ooit al heb mogen aan­schou­wen.
 — Manohla Dargis, The New York Times

Solomon koos in de jaren tach­tig tegen alle heer­sen­de ten­den­sen in voor een meer intie­me, minor cine­ma. In zijn geval bete­ken­de dit het puren van een krach­tig en mys­te­ri­eus nieuw gevoels­le­ven uit gevon­den beeld­ma­te­ri­aal door het che­misch bewer­ken van de fil­memul­sie of beel­den te her­fo­to­gra­fe­ren. Solomon was een van de eer­ste mees­ters in het expe­ri­men­te­ren met de opti­sche prin­ter, een machi­ne (deels came­ra, deels pro­jec­tor) waar­mee film fra­me-voor-fra­me opnieuw gefo­to­gra­feerd kan wor­den – in de film­in­du­strie gewoon­lijk gebruikt voor het toe­voe­gen van over­vloei­ers, slow-moti­on of spe­ci­a­le effecten.

Solomon en Apichatpong delen een voor­lief­de voor dro­men, visi­oe­nen en her­in­ne­rin­gen. Beiden bena­druk­ken hier de gelaagd­heid van het film­beeld zon­der dat het ooit een ven­ster wordt dat toe­laat door te drin­gen in een mys­te­ri­eu­ze, inner­lij­ke wereld. Niets is wat het lijkt.

Het werk van Apichatpong Weerasethakul wordt op DCP ver­toond, dat van Phil Solomon op 16mm, waar­van Nocturne op zwart-wit omkeer­film (rever­sal film).

In samen­wer­king met Kuleshov en Theresia.


Apichatpong Weerasethakul

My Mother’s Garden

FR/TH • 2007 • 7' • colour • digital
Een op vlees­eten­de plan­ten geïn­spi­reer­de juwe­len­col­lec­tie van Dior trans­for­meert tot dier­ach­ti­ge wezens, ver­ge­zeld van op de beel­den gete­ken­de wor­tels, insec­ten en diver­se ande­re orga­nis­men. Doordrenkt met Apichatpongs her­in­ne­rin­gen aan de wil­de orchi­dee­ën­tuin van zijn moe­der, is deze stil­le film zowel een beto­ve­ren­de weer­ga­ve van kleur als een intie­me, per­soon­lij­ke reflectie.
AW My Mothers Garden
© Apichatpong Weerasethakul

Apichatpong Weerasethakul

Blue

FR/TH • 2018 • 12' • colour • digital
Blue is gefilmd tij­dens twaalf nach­ten in het hart van een Thais woud. Een vrouw (Apichatpongs vas­te actri­ce Jenjira Pongpas Widner) ligt er wak­ker. Haar blau­we deken lijkt vuur te vat­ten. Verderop ont­rol­len geschil­der­de the­a­ter­ach­ter­gron­den die wis­se­len­de land­schap­pen ont­hul­len. De scè­ne bevat een her­in­ne­ring aan een ande­re scè­ne: Jen sla­pend in Uncle Boonmee (2010), gade­ge­sla­gen door de geest van haar dode zus.
AW Blue c On P Les Films Pelleas
© OnP / Les Films Pelléas

Apichatpong Weerasethakul

Phantoms of Nabua

DE/TH/GB • 2009 • 11' • colour • digital
Enkele tie­ners trap­pen s nachts een bran­den­de voet­bal naar elkaar. Een repli­ca van een tl-lamp uit Apichatpongs geboor­te­dorp ver­licht het speel­ter­rein. Een film­scherm toont een ach­ter­grond­pro­jec­tie van vuur­werk en blik­sem boven het grens­dorp Nabua, his­to­risch gezien het toneel van ras­sen­strijd en geweld van het Thaise leger jegens de com­mu­nis­ti­sche land­bouw­ge­meen­schap­pen. Uiteindelijk vat ook het pro­jec­tie­scherm vuur waar­door de jon­gens getui­ge wor­den van de ont­hul­ling van de spook­ach­ti­ge licht­bun­del van de pro­jec­tor ach­ter het doek. Een werk van een onge­zie­ne intensiteit.
AW Phantoms of Nabua
Photograph by Chaisiri Jiwarangsan © Kick the Machine Films

Phil Solomon

The Secret Garden

US • 1988 • 17' • colour • 16mm
Terugkerende beel­den van een jon­gen in bed sug­ge­re­ren dat de tuin uit de titel, meer nog dan Eden, de tuin” is van kin­der­ver­ha­len, ver­beel­ding, dro­men, zelfs koorts­ach­ti­ge visi­oe­nen, als­of de film wordt gezien door het gees­tes­oog van het kind – zoals ook Apichatpong het aan­voelt in My Mother’s Garden. Solomon maak­te deze stil­le film tij­dens de peri­o­de dat zijn moe­der ziek was. Een vol­was­se­ne spreekt de jon­gen toe, de onder­ti­tel luidt: Er was eens…” Solomon ver­weeft beel­den uit ver­schil­len­de speel­films – The Wizard of Oz, een oer­film uit zijn kin­der­tijd, of een onder­ti­tel­de ver­sie van The Secret Garden (Fred M. Wilcox, 1949) – en een ver­schei­den­heid aan ander mate­ri­aal gaat een eigen leven lei­den. Experimenten met de opti­sche prin­ter en een lens met onge­wens­te” licht­ver­strooi­ing gene­re­ren pris­ma­ti­sche en glin­ste­ren­de ver­vor­min­gen. Een sen­su­eel fes­tijn van kleur en tro­pi­sche weel­de­rig­heid, en evo­ca­tie van een ver­lan­gen naar exta­se. Met een geschon­den kwets­baar­heid en stil­le beschul­di­ging door­boort de laat­ste blik van het jon­ge­tje het scherm.
Solomon Secret Garden Canyon
© Canyon Cinema

Phil Solomon

The Exquisite Hour

US • 1989/1994 • 14' • colour • 16mm
The Exquisite Hour is een ele­gisch slaap­lied vol adem­be­ne­mend weel­de­ri­ge beel­den van de wereld – vogels, water, ber­gen, jacht­die­ren, … Net zoals in The Secret Garden lijkt dit deel van de ver­beel­ding van de cen­tra­le figuur – hier een oude bed­le­ge­ri­ge man, gezien door een ven­ster: her­in­ne­rin­gen aan een wereld die niet lan­ger toe­gan­ke­lijk is, fan­to­men op het moment van de dood, home movies van een pas­ge­trouwd stel, vroe­ge cine­ma­beel­den, zoals een goo­che­laar en zijn bran­den­de assis­ten­te… Solomon droeg de film op aan zijn groot­ou­ders: Albert Solomon die pro­jec­ti­o­nist was voor Fox en Rose Solomon die kaart­jes scheur­de in Lowe’s Paradise, Grand Concourse in de Bronx. Halfweg weer­klinkt een opna­me die hij stie­kem met een van de eer­ste Walkmans maak­te van zijn groot­va­der op zijn zie­ken­huis­bed – voor­bij de 90, net zijn vrouw ver­lo­ren, zoals Solomon zijn moe­der op het moment van het maken van deze film: It’s a hard, high hill to climb. I’ll never get over it, never. She was an angel.” Dit hart van de film ver­draagt geen beel­den, het scherm blijft zwart. De film opent met L’Heure exqui­se (1890) waar­in Reynaldo Hahn het gelijk­na­mi­ge gedicht (1870) van Paul Verlaine over het val­len van de nacht op muziek zet. Rêvons, c’est l’heure.”
Solomon Exquisite Hour
© Light Cone

Phil Solomon

Nocturne

US • 1980/1989 • 10' • b&w • 16mm
Net zoals Apichatpong in de drie films de notie van thuis met drei­ging injec­teert, ver­mengt Solomon in deze vroe­ge door­braak­film nacht­beel­den van de bui­ten­buurt rond zijn huis met beel­den van lucht­aan­val­len uit de Tweede Wereldoorlog en wel zo naad­loos dat de lich­ten van de explo­sies recht­streeks uit de meer alle­daag­se” beel­den lij­ken te groei­en. De lan­ge belich­tings­tij­den maken din­gen zicht­baar die anders niet gefo­to­gra­feerd zou­den kun­nen wor­den. Timelapse-beel­den tonen ster­ren die door het don­ker bewe­gen. Een schim­mi­ge figuur die ste­nen in het water lijkt te gooi­en wordt gevolgd door de wit­te stip­pen van artil­le­rie­spo­ren die zich terug­trek­ken in de diep­te van de nach­te­lij­ke hemel; de bewe­gin­gen zijn op elkaar afge­stemd, als­of het een tot het ander leidt. Zo ont­staat een spec­ta­cu­lair maar ver­ont­rus­tend beeld van de angst in de voor­ste­den en de his­to­ri­sche her­in­ne­rin­gen die s nachts rondspoken.
Solomon Nocturne Canyon
© Canyon Cinema

Apichatpong Weerasethakul

My Mother’s Garden

FR/TH • 2007 • 7' • colour • digital

Apichatpong Weerasethakul

Blue

FR/TH • 2018 • 12' • colour • digital

Apichatpong Weerasethakul

Phantoms of Nabua

DE/TH/GB • 2009 • 11' • colour • digital

Phil Solomon

The Secret Garden

US • 1988 • 17' • colour • 16mm

Phil Solomon

The Exquisite Hour

US • 1989/1994 • 14' • colour • 16mm

Phil Solomon

Nocturne

US • 1980/1989 • 10' • b&w • 16mm